ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM ARAŞ.HAS.DÖNER SERMAYE İŞL.MÜD.

Yayınlanma: 12 Kasım 2023

İLAÇ PAKETLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ECZANE BİRİMİ İÇİN 12 AYLIK İLAÇ PAKETLEME HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1266784

1- İdarenin

a) Adı: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: HALASKARGAZI CADDESI ETFAL SOKAK NO: 10 34360 - ŞİŞLİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2123735329 - 2123735284

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: ECZANE BİRİMİ İÇİN 12 AYLIK İLAÇ PAKETLEME HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: ECZANE BİRİMİ İÇİN 12 AYLIK İLAÇ PAKETLEME HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesinin Eczane Birimlerinde Hizmet verilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi: 01.01.2024

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 22.11.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Satın alma Birimi (Başhekimlik Binası 2.kat) Huzur Mah.Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1 Sarıyer/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi

İstekliler, Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini sunacağını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda; teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartname maddelerini sırasına göre tek tek cevap vererek Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve onaylanmış olarak idareye sunacaktır.

Katalog,broşür

İstekliler, Kurulacak cihazların ve çalışılacak tetkiklerin teknik bilgilerini içeren katalogların aslını sunacağını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek ve yazılı talep doğrultusunda idareye sunulacaktır.

Cihaz Teknik Bilgi

Cihazın hangi marka ve model olduğu ile ilgili menşei bilgilerini ayrı ayrı belirterek teklifleri ile birlikte yeterlilik bilgileri tablosunda sunmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel kurum/kuruluşlarda gerçekleştirilen Birim Doz Paketleme Cihazı İle İlaç Paketleme hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01929610