T.C. AKYURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/216

KARAR NO: 2023/383

Davacı MUSTAFA REFAH ile davalı FATMA ORHAN arasında mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere;

1- DAVANINKABULÜ ile,

Ankara İli, Akyurt İlçesi, Büğdüz Mahallesinde bulunan 4402 ada 32 parsel sayılı taşınmazın davalı Fatma ORHANadına kayıtlı hissesinin İPTALİ ile davacı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2- Önalım bedeli olarak Ziraat Bankası Akyurt Şubesi'nde vadeli hesaba depo edilen251.940,00-TL önalım bedelinin karar kesinleştiğinde davalı Fatma ORHAN’a ödenmesine, karar verilmiş olup, T.K.'nun 28.Maddesi son bendi gereğince teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01912667