T.C. ANKARA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/295 Esas ( Eski Esas No: 2013/93)

DAVALILAR: NAZIM ERHAN ATALAY Hoşdere Cad.No:186/4Çankaya/ ANKARA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının dava dilekçesinde; Gayrımenkul satış vadi sözleşme ile Mustafa doğan adına kayıtlı olan Korkutreis mahallesi 1157 ada 25 parsel hanımeli sk. No:24/25 sıhhiye Ankara adresinde bulunan çatı katındaki dairenin satış bedeli olan 80.000,00-TL nin davacının yapmış olduğu 44.000.00-TL lik tadilat masrafının, apartman yönetimine ödenen 300.00TL lik aidat beleninin satış bedelinin % 7 si oranındaki 5.600,00-Tlik cezai şartın toplam 130.000,00-TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir

Mahkememizin 2013/93 E sayılı dosyası Ankara BAM 17 HD sinin 2022/231 E ve 2022/236 K sayılı ilamı ile; Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10/10/2018 tarih, 2013/93 Esas 2018/464 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, karar verildiği anlaşılmıştır

Mahkememizin dava dilekçesi Ankara BAM 17 HD sinin 2022/231 E ve 2022/236 K ilamı ile yeni esas üzerinden verilen duruşma günü 30/05/2024 günü saat 10:15 olduğuna ilişkin ilan olup; HMK 127maddesi uyarınca süresinde cevap vermeniz ayrıca duruşmada bizzat hazır bulunmanız veyahut kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K. 'nın ilgili hükümleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu T.K'nın 28. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02035750