Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:00

T.C. ANKARA 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/16 TEREKE

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa UĞUR ÖZDAL - 10111101220 'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen tensip ara kararı gereğince;

Muris UĞUR ÖZDAL - 10111101220 'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden terekesinin yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

TMK' nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebi ile alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No: ILN01963622