Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:00

T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/492 Esas

DAVALI: GULSHAKHIRA JADIGEROVA Yabancı Kimlik No: 99584818866 - Selçuklu Mah. Çağrı Sokak 2/4 Sincan / ANKARA

Davacı ADEM BULUT tarafından davalı GULSHAKHIRA JADIGEROVA aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formunun ilanen tebliğ edilmiş, mahkememizce ön inceleme duruşma gününün tarafınıza tebliğine karar verilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 139/1. maddesi uyarınca; "tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar erileceği" ön inceleme tensip zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

Duruşma Günü: 30/04/2024 günü saat: 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01990740