T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan işyerlerinin kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

1) İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (02/11/2023) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) İhale 02/11/2023 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda B Blok Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.

3) İhale edilecek yere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak görülebilir veya 250,00.-TL. (K.D.V. Dahil) karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.

4) KİRAYA VERİLECEK YERLER

SIRA NO

ADRESİ

NEVİ

SÜRE

1 YILLIK % 20 KDV DAHİL MUHAMMEN BEDEL. (TL.)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL.)

İHALE SAATİ

1

ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ALSANCAK SOKAK YENİ HAL İÇİ NO:51

İŞYERİ

3 YIL

69 m²

TL 735.840,00  TL 22.075,20

14.00

2

ALTINDAĞ İLÇESİ ZİRAAT MAHALLESİ TURGUT ÖZAL 2 BULVARI NO:126 YANINDA YER ALAN TAŞINMAZ

TAŞINMAZ

3 YIL

150 m²

TL 125.280,00 TL 3.758,40

14.02

3

ÇANKAYA İLÇESİ SOKULLU MEHMET PAŞA MAHALLESİ ÇETİN EMEÇ BULVARI ÖVEÇLER VADİSİ İÇİ 48/7 NUMARADA YER ALAN DÜĞÜN SALONU

DÜĞÜN SALONU

3 YIL

1.000 m²

TL 864.000,00 TL 25.920,00

14.04

4

ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE ENGELLİ VATANDAŞLARIN ÇEŞİTLİ EMTİALARI SATABİLECEKLERİ TAŞINABİLİR 3 M² KULLANIM ALANINA SAHİP 20 (YİRMİ) ADET CAMEKAN YERLERİ

CAMEKAN YERLERİ

3 YIL

1 Adet Camekan 3 m² Olacak Şekilde

TL 172.800,00 TL 5.184,00

14.06

5

ÇANKAYA İLÇESİ SOKULLU MEHMET PAŞA MAHALLESİ SALKIM SÖĞÜT CADDESİ ÖVEÇLER VADİSİ İÇİ 48/1-2 ADRESİNDE YER ALAN 3 ADET HALI SAHA VE MÜŞTEMİLATI

HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT

3 YIL

Toplam: 5.687

 (5.150 m² Açık ve 537 m² Kapalı Alan)

TL 1.584.000,00 TL 47.520,00

14.08

6

ETİMESGUT İLÇESİ ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ 218 ADA 1 NUMARALI PARSEL  1.TBMM CADDESİ NO:57/A

RESTORAN-KAFE

10 YIL

Toplam: 2.624 m² (145 m² Açık ve 2.479 m² Kapalı Alan)

TL 1.529.280,00 TL 45.878,40

14.10

7

ÇANKAYA İLÇESİ FİDANLIK MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CADDESİ KURTULUŞ PARKI İÇİ (9432 ADA 1 PARSEL) ADRESİNDEKİ NO:72 DÜĞÜN SALONU,RESTORAN, BUZ PATENİ PİSTİ,TRİBÜN ALANI, BÜFE VE BÜFE YANI AÇIK ALAN

DÜĞÜN SALONU,RESTORAN,BUZ PATEN PİSTİ, TRİBÜN ALANI, BÜFE VE BÜFE YANI AÇIK ALAN

3 YIL

Toplam: 2.380 m² (2.050 m² Kapalı ve 330 m² Açık )

TL 1.008.000,00 TL 30.240,00

14.12

8

ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM MAHALLESİ RÜZGARLI İŞ MERKEZİ EGE SOKAK GİRİŞİNDE BULUNAN UMUMİ TUVALET (W.C)

UMUMİ TUVALET (W.C.)

3 YIL

24 m²

TL 12.960,00 TL 388,80

14.14

9

ÇANKAYA İLÇESİ LODUMU MAHALLESİ LODUMLU REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 2 ADET TENİS KORTU, HALI SAHA VE İDARİ BİNA

2 ADET HALI SAHA,TENİS KORTU VE  İDARİ BİNA

3 YIL

Toplam: 2.873,7 m²

İdari Bina: 473,70 m²

Halı Saha: 1.500 m²

Tenis Kortu: 900 m²

TL 792.000,00 TL 23.760,00

14.16

10

ÇANKAYA İLÇESİ KORU MAHALLESİ ANKARALILAR CADDESİ NO:6-1K KAPALI PAZAR ALANI

KAPALI PAZAR ALANI

3 YIL

Toplam: 5.467 m²

TL 2.798.640,00 TL 83.959,20

14.18

11

ÇANKAYA İLÇESİ LODUMU MAHALLESİ LODUMLU REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN KAFETERYA

KAFETERYA

5 YIL

Toplam: 526 m²

(376 m² Kapalı ve 150 m² Açık)

TL 1.080.000,00 TL 32.400,00

14.20

5--İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

-Listenin 1-9 numarasındaki yerler için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ve vermesi gereken belgeler;

5.1. Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale tarihinden itibaren geçtiğimiz yılın cirosunun 750.000.000,00-Türk Lirası bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.

5.2. Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda 10 yıl faaliyette bulunması.

5.3. Benzer işler kapsamında kiralama işi yaptığına dair iş tamamlama belgesi.

5.4. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3) İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.

7) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

8) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)

5.5. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri

2) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler.

3)Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.

5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

7) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

8) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.

9) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

10) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)

5.6. Ortak Girişim Olması halinde;

1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.4. ve 5.5. bendindeki belgeler ile 5.6. bendinde belirtilen belgeler.

2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

5.7. İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

5.8.2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar

5.9.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

-Listenin 10 numara ve 11 numara arasındaki yerler için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ve vermesi gereken belgeler;

5.10. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi ve ihale ilan tarihi itibariyle alınmış adli sicil kaydı belgesi ( e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı veya onaylı ikametgâh adresi (alınacak belgede telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

5) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.

6) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

7) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)

8) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.

5.11. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri

2) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler.

3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.

5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

7)İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge.

8) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

9) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.

10) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

11) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)

12) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.

5.12. Ortak Girişim Olması halinde;

1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.10. ve 5.11. bendindeki belgeler ile 5.12. bendinde belirtilen belgeler.

2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

5.13.İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

5.14. 2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar

5.15. Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

İDARENİN ADI

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM

:

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES

:

EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA

TELEFON

:

0 312 507 31 11

FAX

:

0 312 507 26 11

#ilangovtr Basın No: ILN01911286