Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:00

T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

TALEP EDEN: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

VEKİLİ: Av. ÖZGE ÖZGÜR - [35542-82450-90391] UETS

MİRAS BIRAKAN: ŞEN SAYGIN- 30475270738

DAVA: Mirasçılık Belgesi İstemi

DAVA TARİHİ: 25/04/2024

Mahkememizde görülmekte olan müteveffa Şen SAYGIN'a ait mirasçılık belgesi istemi davasında;

Müteveffa Şen SAYGIN mirasçılarının iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde; 4721 sayılı TMK'nun 594.maddesindeki "Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır. İlan süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hakimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer." düzenlemesi uyarıncakarar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 30/04/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02028835