Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/702

DAVALILAR: AHMET KAYA -45103269572 T.C.

Feritpaşa Mah. Gürdal Sok. No:3 İç Kapı No:5Selçuklu/ KONYA

Davacı Saymur Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından aleyhinize ve diğer davalılar Hasan Ali Bayar, Ali Uğur Top aleyhine açılan Tazminat davasında verilen 30/04/2024 tarihli ara karar gereğince;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen ve Mahkememizce haricen tespit edilen adreslerinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, MERNİS adresinizdeki taşınmazın yıkılmış olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf, dava dilekçesiyle; 14/03/2006 tarihinde meydana gelen olay nedeniyle dava dışı kazalı tarafından Bodrum İş Mahkemesinin 2015/659 Esas sayılı dosyasıyla açılan Maddi ve manevi Tazminat davasına ilişkin yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabul/kısmen reddine karar verildiği, hükmolunan maddi manevi tazminat miktarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesine rağmen hükmolunan tazminat miktarının davacı şirket tarafından icra yoluyla tahsil nedeniyleödenmek zorunda kaldığından, mahkeme kararı ile müteselsilen sorumlu kabul edilen kazalı dışındaki tüm tarafların kusuru oranında davalılardan rücuen tahsili talep edilmiş olup, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzereilanın yayınlandığı gün tebliğin yapılmış sayılması hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02032267