Yayınlanma: 05.12.2023 - 00:00

T.C. BOLVADİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/624 Esas

DAVALI: AHMET KIZIL - 23092092838

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle: Davacılar vekili tarafından dava konusu Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Şıhlar Mah. 1264 Ada 149 Parselde bulunan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Duruşma Günü: 23/01/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01941898