T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/319

Davacı, DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davalı , MÜMİNE AKINCI aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)" davasında verilen ara kararı gereğince;

Burdur İli Ağlasun İlçesi Çanaklı Köyü, Çatalarmutburnu mevkii, 117 ada, 37parsel sayılı bağ vasfındaki 5.270,59 m2'lik (taşınmazda 43,32 m2'lik kısmında kamulaştırma, 122,54 m2'lik kısmında ise daimi irtifak) davalı MÜMİNE AKINCI adına kayıtlı taşınmazın, 2942 S.Y.Kanun gereğince kamulaştırma kararı verilen taşınmazla ilgili olarak mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı davalıların düzeltim davası açması (Kamulaştırma Kanunun 14.maddesi), açılacak olan davada husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşerek mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Burdur Vakıflar Bankası'na yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince İLAN olunur.10/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01933059