T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21 Ekim 2023

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Zonguldak İl Özel İdaresi adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Zonguldak İl Özel İdaresine yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO

BULUNDUĞU YER

MEVKİİ

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZ ÖLÇÜMÜ

MALİKİN ADI SOYADI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

2023/532

Perşembe Beldesi

Sülükgölü

104

94 (255)

Tarla

620,50m²

AYŞE ERBAY,

DÖNDÜ SARI,

FATİME MALAKCI, HALİME BARDAKCI, HATİCE BOYACI, SONGÜL GÖRMEZ

Zonguldak İl Özel İdaresi

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

#ilangovtr Basın No: ILN01913574