Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, davalılar aleyhine Çaykara Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacıKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili/terkini konulu dava dolayısıyla, davalılara duruşma gününün, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan kurumunKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunu uyarınca iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalıların kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, davaya konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ(ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, ayrıca aşağıda bildirilen esas numarası yazılı dosyalarda isimleri bulunan ve duruşma günü ve saati bildirilen 30/05/2024 günlü duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02029421