Yayınlanma: 29.11.2023 - 00:00

T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Türkiye Elektrik Anonim Şirketi tarafından, aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddelerigereğince,Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili)davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik Anonim Şirketi yöneltilecektir.30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik Anonim Şirketiadına tescil edilecektir.Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 20/11/2023

Esas No:

Maliki:

İl/İlçe

Mah/Köy

Parsel No:

Kamulaştırılan Alanın Miktarı m²

Duruşma Günü-Saati

2023/162 Esas

Güneş ALTAN

UFUK ALTAN

Gölpazarı/

Bilecik

Kurşunlu Mahallesi

184 ada 29 parsel

21,75m2

18/01/2024

Saat: 11:05

#ilangovtr Basın No: ILN01940138