Yayınlanma: 28.02.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA DAİRESİ

2019/33048 ESAS

103 DAVET KAĞIDIİLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI: KİRAZ ARSLAN, 59791372070TC Nolu,

VEKİLİ: Av. Agit Calp

BORÇLU: CEMAL ÇAY, 59827370810TC Nolu,

HACZEDİLEN TAŞINMAZ: İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, AŞAĞI DUDULLU MAH., 4750 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ

HACİZ TARİHİ: 19/01/2024

BORÇ MİKTARI: 84.992,62 TL

Yukarıda adı yazılı alacağın tahsili için yapılan icra takibinde işbu 103 davet kağıdının gazetede yayımını müteakip (30) gün içerisinde borcu ödemeniz;hacize bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (22) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkını takip safhası içinde artık tartışma konusu olmayacağı;sırf rehin hakkına itiraz ettiğiniz takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. Madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse taşınmazın satılacağı ilanen tebliğ olunur.

Gıyabınızda 19/01/2024 Tarihinde müdürlüğümüz dosyasından haczi yapılan "İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mah., 4750 Parsel Sayılı Taşınmaz " İİK'nun 103. Maddesine ve tevfikan yapılan hacizsırasında hazır bulunmadığınızdan işbu davetiyeningazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 güne 15 gün ilave edilmesi suretiyle (22) gün içinde İİK'nun 103. Maddesi uyarınca 19/01/2024 tarihli hacze bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız ilanen tebliğ olunur.

(İİK m.103) Evvelce haciz vaaedenlerle borçlular Dahi yeni iştirak ve ilaveler kendilerine Bildirilmek üzere 103b.madde mucibinde Davet olunurlar. 24/1/2024

(İİK.104/3) Yönetmelik Örnek No:22

#ilangovtr Basın No: ILN01992240