T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

Örnek No:55*

2023/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: Dosyada mevcut Üsküdar Tapu Müdürlüğünün, 05.07.2017 tarih ve 12462 sayılı ANADOLU 14 Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğine hitaben yazıları ve ekindeki taşınmaz bilgilerine göre; İstanbul İli, Üsküdar ilçesi, Altunizade Mahallesi, 1164 Ada 151 parsel sayılı 9.993,95 m2 yüzölçümlü ARSA nitelikli ana taşınmazda C Blok 18 no lu Bağımsız Bölümün 1/2 hissesi 17.10.2005 tarih ve 8163 yevmiye no ile SAFA ÇETİN adına, 1/2 hissesi ise 17.10.2005 tarih ve 8163 yevmiye no ile Emine Nuray ÇETİN adlarına kayıtlı olduğu bildirilmiştir.Satış konusu, Bilaen Konutları C Blok 3.Kat 18 no.lu bağımsız bölümün tapu kaydı

Taşınmazın adres bilgileri: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 1164 ada 151 parsel sayılı 9993,95 m2 yüzölçümlü, C Blok, B+Z+10 Katlı, 44 Daireli Apartmanda, 46/9600 Arsa paylı 3. Kat 18 nolu dairenin açık adresinin ; (Altunizade) Barbaros Mahallesi, Bilgen Konutları, Başkan Sokak, No:18 ÜSKÜDAR/İSTANBUL olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın hududu ve sahası: Söz konusu taşınmazların tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çapı belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevkii itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

Mahallinde yapılan inceleme: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi , Başkan Sokak no:18'de kain Altunizade Mahallesi , 1164 ada 151 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu BİRGEN SİTESİ C BLOK "B+Z+10 Katlı 43 Daireli Kargir Apartman niteliğinde binanın 3. Kat 18 no lu dairesidir. Bina 10 yaş üzerindedir. Bina ana giriş kapısına mermer basamaklı merdiven ile ulaşılmaktadır. Bina giriş giriş ve sahanlıklar mermer kaplıdır. Söz konusu 18 no lu dairenin içerisine girilemediğinden, dosyada mevcut rapordaki tespitler göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır. Buna göre daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar mobiya kapı, pencere doğramaları pvc, brüt alan 160 m2, 3+1, mutfak, banyo, wc, 2 balkon, giriş hol ve koridordan ibarettir. Salon ve odaların zemini laminat parke, duvarlar saten boyalı, kartonpiyeli, mutfak dolapları, tezgahi, banyo seramik, Hilton banyo, duşa kabinli duş teknesi bulunmakta, Isınma, Kalorifer sistemi ile yapılmaktadır.

Taşınmazın değeri:

Gayrimenkul değerleri hesap edilirken çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

1- Emsal karşılaştırma yöntemi

2- Yapılı taşınmazlarda maliyet yöntemi

3- Gelir yöntemi

Dava konusu taşınmazın değeri belirlenirken yukarıdaki yöntemlerden emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Emsal karşılaştırma yaklaşımı, değerlenecek gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış, olan gayrimenkullerin satış, fiyatları uygun karşılaştırma kriterleri kullanılarak gerekli düzeltme işlemleri de yapılarak gayrimenkulün değerinin tespit edildiği yaklaşımdır. Emsal taşınmazların tapudaki gerçek satış görmüş emsallerden olması gerekir. Satışa konu taşınmazla, aynı nitelikteki benzer taşınmazların gerçek satış değerlerini gösteren tapu kayıtları bulunmadığından kamuoyuna açık sahibinden.com adlı internet sitesindeki güncel ilanlardan faydalanılmıştır. Bu güncel ilanlar ile tespit edilen emsallerin, dava konusu taşınmaza göre bire bir emsal olmadıkları bilinen bir gerçektir. Güncel ilanlardan emsal olabilecek taşınmazlar için talep edilen fiyatlarda yaklaşık %5-10 mertebesinde pazarlık payı olabileceği görülmüştür. Emsaller için istenen bedeller henüz kesinleşmemiş pazarlık aşamasındaki değerlerdir. Emsallerin Rapora konulma sebebi bölgenin fiyat analizinde fikir vermesi içindir.

Ek olarak bilirkişi tarafından sunulan beyan içerikli raporda: "Satış Müdurlüğünüzün 2023-23 no lu dosyası ile ilgili olarak, tarafımdan hazırlanan Bilirkişi raporu sunulmuştu. Raporda, söz konusu 18 no lu dairenin kapalı olması nedeniyle içerisine girip inceleme yapılamadığı, dairenin alanı hususunda, dosyada bulunan diğer bilirkişi raporundaki brüt 160 m2 olarak belirtilen alanın esas alındığı raporda belirtilmişti.Dava konusu taşınmazın net alanı tespiti için mimari proje gerektiğinden,Satış Müdürlüğünüzce Üsküdar Belediye Başkanlığına 11.10.2023 tarihinde gönderilen yazı ile söz konusu taşınmaza ait mimari projenin dosyaya temini istenmiştir.Satış konusu taşınmazın dosyasına, Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünün 13.10.2023 tarih ve 217248 sayılı yazı ve ekinde gönderilen mimari projenin sunulduğu görülmüştür.Söz konusu mimari projede, satış konusu Birgen Sitesi C Blok 3. Kat 18 numaralı dairenin alanı NET 135 m2 olarak hesap ve tespit edilmiştir.Satışa konu , İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi , Başkan Sokak, No:18'de kain (Altunizade) Barbaros Mahallesi, 1164 ada 151 parsel sayılı 9993,95 m2 yüzölçümlü Bilgen Konutları C Blok, B*Z410 Katlı Apartmanda, 46/9600 Arsa paylı 3. Kat 18 nolu 135 m2 NET ALANLI bağımsız bölüm Daire için 04.04.2023 keşif tarihinde 6.250.000,00TL ( Altı mityon İki Yüz Elli BinTürk Lirasıdır.) kıymet takdir edilmiştir."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu Kaydı üzerinde Türkiye İş Bankasının 17/10/2005 tarih ve 8164 yevmiye numarası ile ipotek şerhi bulunmakta olup kurum ile yapılan yazışmada "Bankanın ipotek şerhinin devam etmekte olduğunu, ipotek bedelinin 194.800,00TL olduğunu ve tapunun satışında engel/sakınca bulunmadığı" yönünde bilgi verilmiştir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Kıymeti: 6.250.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 625.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünün 05.07.2017 tarihli yazısında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 1164 ada 151 parsel sayılı yer 18.03.1991 t.tli 1/1000 ölçekli Altunizade Uygulama İmar Planı, 23.07.2014 tt li 1/1000 ölçekli plan tadilatında; TAKS: 0,25 KAKAS; 2,50 yapılanma koşulunda H:Serbest irtifada ayrık nizam konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Adresi: Barbaros Mahallesi Bilgen Konutları Başkan Sokak No:18 Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü: 9.993,95 m2

Arsa Payı: 46/9600 yüzölçümü

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/02/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 28/02/2024 - 10:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/03/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 10:45

24/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01930724