T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/221 Esas

DAHİLİ DAVALI: SELİM TORAMAN KARAKUZ

Davacılar Erdal Demirel ve Lale Çetintarakçı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesi ile, müvekkilleri ile davalıların İzmir ili, Bornova ilçesi, Doğanlar Mah.Şeytanderesi mevkii, 54 parselde tapuya kayıtlı gayrimenkulün müşterek malikleri olduğunu, davalılar Hacer Demir, Gülizar Demir, Nermin Demir, Ekrem Özdemir, Mustafa Öztürk Nihat Özdemir, Sevda Altuntaş, Melahat Yüksel ve Fatma Şahin'in hisselerini İzmir 26.Noterliğinin düzenleme şeklindeki gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile müvekkillerine sattıklarını belirterek, dava konusu gayrimenkuldeki davalı hisselerinin iptali ile müvekkili adına yarı yarıya tesciline, tescilin mümkün olmaması halinde fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla dava konusu taşınmazın dava tarihindeki değerinin şimdilik 215.193,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yine dahili dava dilekçesi ile davalı Fatma Şahin'in vefat ettiğinden bahisle mirasçılarını davaya dahil etmiştir.

Duruşma Günü: 26/12/2023 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma günü geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01916200