Yayınlanma: 08.02.2024 - 00:00

T.C. KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Karataş Belediyesine ait aşağıda mahalle, ada, parsel, alanı ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazın satış ihalesi 20/02/2024 Salı günü saat 10:00’da Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Karataş Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazın tahmin edilen(muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

S.No

İl/İlçe/Mahalle

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz (m²)

Niteliği

Muhammen Bedel TL

%3 Geçici Teminat (TL)

1

Adana/Karataş

İskele

5642

TİCTK

(0.30-1.50)

A-8

4.757,47

Arsa

10.000.000,00

300.000,00


İhale zarfları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletmek üzere Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 20/02/2024 Salı günü saat 10:00’a kadar teslim edilmesi zorunludur.

2- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A- Gerçek Kişilerden;                                                                                                                         

a-) Taşınmaz mal satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı imzalanmak zorundadır),

b-) Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz teminat mektubu,                   

c-) Nüfus cüzdanı sureti(Fotokopisi),                                                             

d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi,               

e-) Vekaleten katılıyor ise vekaletname(Noterden),                                          

f-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.                                                            

B- Tüzel Kişilerden;                                                                                                                

a-) Taşınmaz mal satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı kaşelenip imzalanmak zorundadır.),

b-) Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz teminat mektubu,               

c-) Nüfus cüzdanı sureti(Tüzel kişi yetkilisi ve ihaleye vekaleten teklif verilmişse vekalet edene ait),

d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi,                                        

e-) İmza Sirküsü (Noterden),                                                                             

f-) Vekaleten katılıyor ise vekaletname(Noterden),                                            

g-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,                                         

h-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi),                      

3- Şartname 250 TL. karşılığında Strateji Geliştirme Müdürlüğünden temin edilecektir. Şartname ücretsiz olarak ilgili müdürlükte görülebilir.                            4- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

5- İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

6- İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.                       

7- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir. Satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                          

8- Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                                  

9- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                             

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01979502