T.C. KAYSERİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/208

Davacı, DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ- BURSA YENİŞEHİR ŞUBESİ ile Davalı , ERSİN GÜLER arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Ersin Güler'in, 33201283421000000 nolu kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan borcunu zamanında ödemediğini, bunun üzerine Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi Müdürlüğü'nün 2023/569 esas sayılı dosyasından başlatılan icra takibine davalı/borçlu tarafından itiraz edildiğini, davalı tarafından verilen 20.03.2023 tarihli dilekçede; "Dosya alacaklısına takip tarihi itibariyle böyle bir borcum yoktur. Borcu kabul anlamına gelmemek kaydıyla faiz miktarına, faiz oranına ve faiz başlangıç tarihine ayrıca itiraz ediyorum. Bu miktarda bir borcum bulunmamaktadır. Bu sebeple borca, faize ve her türlü ferilerine itiraz ediyorum(...) Takibin itirazım neticesinde durdurulmasını talep ederim." denilerek itiraz edildiğini, davalı borçlu tarafından yapılan itiraz üzerine, borçlu ile son kez müzakere etmekve dava şartını yerine getirmek amacıyla 23.03.2023 tarihinde 2023/220 başvuru numarası ile arabulucuya başvurulduğunu ancak 10.04.2023 tarihinde düzenlenen 2023/19780 numaralı arabuluculuk son oturum tutanağından da anlaşılacağı üzere davalı borçlu ile anlaşmaya varılamadığını, davalı borçlunun bu itirazının tamamen kötü niyetle ve haksız yapılmış olup itirazın iptali gerektiğini, davalının müvekkili banka ile arasında yukarıda belirtilen kredi kartı sözleşmesi bulunduğunu, işbu kredi kartı sözleşmesinin celp edilmesi, ihtarnamenin incelenmesidurumunda davalının müvekkili bankaya borçlu olduğu ortaya çıkacağını, yukarıda arz ve izah edilenve yargılama sırasında ortaya çıkacak sair nedenlerle davalının Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi Müdürlüğü'nün 2023/569 esas sayılı dosyasına vaki itirazın iptaliile takibin devamına, borçlunun kötü niyetli olarak itiraz ederek takibi durdurmuş olması nedeniyle % 20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş, dosya bankacı bilirkişiye tevdi edilmiş 13/06/2023havale tarihli bilirkişi raporunda özetle; Kayseri 2. Tüketici Mahkemesi 20223/208 B dosyasında dosyaya sunulan bilgi/belgeler ile davacı Denizbank A.Ş.' in Kayseri Eski Sanayi Şubesi kayıtlarından temin edilen belgelerin incelenmesi neticesinde; Davacı Denizbank A.Ş. ile davalı tüketici Ersin Güler arasında C1 00425851 seri nolu Kredi Kartı Sözleşmesi ve 569011429 seri nolu Temel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi imzalanarak sözleşmeler kapsamıında 5556 60** **** 4181 nolu bireysel nitelikli kredi kartının tahsis edilerek kullandırıldığı, Kredi kartına ait Eylül ve Ekim 2022 dönemine ait hesap özetlerinde bildirilen asgari ödeme tutarlarının ödenememesi üzerine davacı Bankanın 24.11.2022 tarihli ihtarnamesi ile, gecikmede olan 6.272,56 TL asgari ödeme tutarının ödenmesine yönelik 30 günlük süre vererek muacceliyet uyarısında bulunduğu, ihtarname ile verilen sürede gecikmelerin giderilmemesi üzerine, kredi kartına ait toplam borç tutarının 02.01.2023 tarihinde muaccel hale geldiği. 12.01.2023 tarihinde Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi 2023/569 esas sayılı icra dosyasında kredi kartından kaynaklı icra takibi başlatarak takip talebinde; 15.858,93 TL asıl alacak + 891,79 TL işleyen faiz+ 8,38 TL BSMV+ 22,39 TL İhtarname masrafı olmak üzere toplam 16.781,49 TL alacağın tahsilinin talep ettiği, Rapor kapsamında yapıları inceleme ve hesaplamalar neticesinde, Davacı Denizbank A.Ş nin davalı Ersin Güler adına tahsis edip kullandırdığı, Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi 2023/569 esas sayılı icra dosyasında takibe konu edilen 5556 60** **** 4181 nolu kredi kartından kaynaklı 12.01.2023 takip tarihi itibariyle; 15.853,47 TL Asıl alacak+ 887,30 TL İşlemiş faiz+ 8,38 TL %5 BSMV+22,30 TL İhtar Gideri=16.771,45 TL Toplam alacaklı olduğu, Kredi kartına ait 15.853,47 TL asıl alacak tutarına, 12.01.2023 takip tarihinden itibaren uygulanacak temerrüt faizi oranının TCMB tarafından ilan edilen ve 02.01.2023 tarihinde geçerli olan %19,92 yıllık olduğu, dava dilekçesinin ve bilirkişi raporunun 7201 sayılı tebligat yasasının 28. 29. 30. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, işbu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verme hakkınız bulunduğu, cevap dilekçesini HMK'nın 129/1 maddesinde belirtilen şekilde vermeniz ve elinizdeki belgelerin aslı ile davacı sayısından bir fazla örneğini, belirtilen sürede mahkememize sunmanız, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde cevap dilekçesi verme hakkınızın düşeceği ve bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu Davalı Ersin Güler'e bilirkişi raporu ve dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen TEBLİĞ OLUNUR. 22/06/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01911987