Yayınlanma: 07.12.2023 - 00:00

T.C. MARDİN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞI VE BASİT USULDEYAPILDIĞINA DAİR İLAN

Sayı: 2023/6 Tereke Satış

Muris: ZEKERİYA ENSARİ (10*****46) ABDURRAHİM ve FİKRİYE oğlu, 06/02/1947 doğumlu,

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Zekeriya Ensari'nin Mardin Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/07/2023 tarih ve 2022/970 Esas, 2023/779 sayılı kararı ile terekesinin TMK 612. Maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine ve tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple muristen alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri, Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, Bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 03/12/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01945599