Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:00

T.C. MUDANYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: .30078871-2022/353-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Mahkememizin 18/07/2023 tarih ve2022/353esas2023/684 karar sayılı kararı ile sanık SÜLEYMANAKMAN (Kazımve Müşerref oğlu, 20/06/1972 Mustafakemalpaşa doğ.) hakkında Dolandırıcılık suçundan10 ay erteli hapis cezası ile1 yıl süre ile denetim süresi belirlenmesi ve 80,00 TL adli para ile cezalandırılmasına karar verildiği ve sanığın dosya da kayıtlı adresine tebligat yapılamadığı, açık adresinin de tespit edilemediği ve gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince yerel bir gazetede ve tirajı Türkiye geneli 100.000 üstü olan bir gazete de İLANEN TEBLİĞİNE, 

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememiz gerekçeli kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğine, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01981589