T.C. SALİHLİ 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/446 Esas

DAVALI: ZAKİR ÖZKAN-Zahir-Mecburye oğlu,1982 d.lu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında bilinen adreslerinize dava dilekçesi, tensip tutanağı ve tevzi formu ekli davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreslerden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığınadan ve adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,tensip tutanağı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Aynur ÖZKAN tarafından aleyhinize boşanma, velayet ve tedbir ve iştirak nafakası talepli dava açılmış olup,HMK'nun 121-122-126 ve 127. maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz, aksi takdirde dava dilekçesindeki hususları inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01930581