Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:00

T.C. UŞAK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/11 Esas

DAVALI: KORAY KEKLİK

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Koray Keklik'in adına bildirilen yurt dışı adresine çıkartılan tebligat iade edilmiş, başka adresi bulunamayıp, bildirilmediğinden adına dava dilekçesi ve tensip zaptının ilan yoluyla tebliğine karar verildiğinden adı geçenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren yasal iki haftalık sürede HMK 122, 126, 129maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve varsa ilk itirazları dahil olmak üzere, tanık dahil tüm delillerini mahkememize ibraz etmesi gerektiği veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde duruşmanın yokluğunda yapılarak karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02028766