Yayınlanma: 05.12.2023 - 00:00

T.C. YERKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş(BOTAŞ) tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet ve irtifak hakkı bedelinin tespit edilerek tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1- TANAP Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Proje kapsamında CS4 Kompresör İstasyonu Drenaj projesi kapsamında kalan kısımların kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 07/02/2014 tarih, 38 sayılı kamu yararı kararına istinaden TANAP güzergahının Türkiye de geçtiği taşınmazların BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 22/10/2021 tarih 346 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alındığı,

2- Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Akçakent Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

3- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10)gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4- Duruşmanın Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetiye uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,

5- Açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.ye yönetilmesi gerektiği,

6- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7- Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, Hususlarında keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Dosya

Esas No

İli/İlçesi/

Köyü

Ada Parsel No

Mülkiyet Kam.

Alanı (m²)

Geçici İrtifak

Kam. Alanı (m²)

Duruşma Tarihi

Saati

Malikin Adı Soyadı

2023/654

Kırşehir/Akçakent/Ödemişli

188/11

572,12

659,84

25/12/2023-10.30

Haydar Dikmen

2023/656

Kırşehir/Akçakent/Ödemişli

186/64

941,8

1724,21

25/12/2023-10.35

Muzaffer Pekacar

2023/656

Kırşehir/Akçakent/Ödemişli

189/1

216,71

948,15

25/12/2023-10.35

Muzaffer Pekacar

2023/658

Kırşehir/Akçakent/Ödemişli

185/14

55,93

182,73

25/12/2023-10.40

Hasan Güner, İbrahim Güner, Ümmügülsüm Güner

2023/660

Kırşehir/Akçakent/Ödemişli

185/7

879,65

1674,13

25/12/2023-10.50

Lokman Şimşek

2023/659

Kırşehir/Akçakent/Ödemişli

185/9

929,58

1761,21

25/12/2023-10.30

Abdurrahman Ok

2023/659

Kırşehir/Akçakent/Ödemişli

185/10

1264,47

2620,86

25/12/2023-10.30

Abdurrahman Ok

2023/657

Kırşehir/Akçakent/Ödemişli

186/62

234,30

561,86

25/12/2023-10.40

Sultan Gültekin

2023/657

Kırşehir/Akçakent/Ödemişli

186/66

79,11

249,35

25/12/2023-10.40

Sultan Gültekin

2023/655

Kırşehir/Akçakent/Ödemişli

188/9

26,24

207,23

25/12/2023-10.35

Mahmut Çalışkan

#ilangovtr Basın No: ILN01942061