Yayınlanma: 11.05.2024 - 00:00

T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/111 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/111 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Ümraniye İlçe, A.DUDULLU Mahalle/Köy, çakmakdere Mevkii, 5529 Parsel, İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2023/111 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan taşınmaza ait Ümraniye Tapu Müdürlüğü'nün 18.07.2023 tarih ve E-31665777-160.02-6419401 sayılı tapu kaydına istinaden; Ümraniye İlçesi, A.Dudullu Mahallesi, 5529 parsel sayılı, 211,14 m2 arsa miktarlı ve ARSA' nitelikli taşınmazın 1/2 hissesinin Güzel oğlu Hıdır ÖNER, 1/2 hissesi İshak kızı Mayiye AKSU kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir., 211,14 m2 yüzölçümü, Adem Yavuz Mahallesi, Menekşe Caddesi, No:33 Ümraniye / İSTANBUL adreslidir.Davaya konu taşınmaz İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Adem Yavuz Mahallesi, Menekşe Caddesi, No: 33 (5529 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için,bölgenin ana arterlerinden olan Karadeniz Caddesi üzerinde kuzey istikametine ilerlenirken ŞOK Market geçilerek sola Taşköprü Caddesine dönülür. Bu caddenin bitiminden sola dönülerek Menekşe Caddesine giriş yapılır. Davaya konu taşınmaz bu cadde üzerinde sağ kol hizasında konumludur. Dava konusu taşınmaz Menekşe Caddesine cephelidir. Davaya konu taşınmaz; Adem Yavuz Mahallesi” nde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Karadeniz Caddesi' ne yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur.Davaya konu, 5529 parsel üzerinde yer alan bina yerleşim olarak, Adem Yavuz Mahallesi Menekşe Caddesi, No: 33 Ümraniye / İstanbul adresinde yer almaktadır. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda “ARSA” niteliğinde olup adres kaydına göre, binada 2 adet bağımsız bölüm bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 211,14 m2 alana sahiptir.Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Menekşe Caddesine yaklaşık 33,40 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, amorf biçiminde bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 210 m2 kapalı alana sahip zemin + 1 normal katlıdır. Binanın, Zemin katı 95 m2 alanda 1 adet meskenden oluşmaktadır. 1.Normal katı 115 m2 alanda 1 adet meskenden oluşmaktadır. Davaya konu taşınmaz içerisinde yer alan dairelerin iç hacimlerine girilmesine izin verilmediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Kıymet takdirine konu taşınmazın değerinin tespiti, taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörler, yukarıda belirtilen özellikler ve taşınmazların bulunduğu yer, mevkii, konum göz önünde bulundurulup yapılan yoğun piyasa araştırması ve çevrede oluşan rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın tapu kayıtlarında “ARSA” olduğu görülmüştür. Değerleme konusu taşınmazın maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022 yılı yapı yaklaşık maliyetleri hakkında tebliğine göre değerlendirilip, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre 9625 yıpranma payı düşülecektir.Bu bilgiler ışığında, davacılar ve davalıların taşınmaz üzerindeki hisse payları ile hisse paylarına karşılık gelen bedel aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Davacının kabul ettiği üzere arsa üzerindeki binanın davalı tarafından inşa edildiği belirtilmiştir. Bu sebeple arsa üzerindeki binanın değeri yalnız davalı hissesinde belirtilmiştir.Kıymet takdirine konu taşınmazın değerinin tespiti, taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörler, yukarıda belirtilen özellikler ve taşınmazların bulunduğu yer, mevki, konum göz önünde bulundurulup yapılan yoğun piyasa araştırması ve çevrede oluşan rayiç bedelleridikkate alınarak tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın tapu kayıtlarında “ARSA” olduğu görülmüş olup, keşif mahallinde yapılan incelemelere göre taşınmazın kısmen yıpranmış olduğubilirkişi raporunda tespit edilmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer: 4.920.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin 

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 492.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Ümraniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2023/111 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 13.07.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-602691154-754-74583 sayılı imar durumu yazısına istinaden ve Ümraniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 20.11.2009-25.03.2011-17.04.2012- 12.07.2013 - 15.01.2016 -18.03.2016-17.03.2017-21.04.2017-29.11.2021 ve 30.11.2022tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Ümraniye Ihlamırkuyu, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin Havza İçinde Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Planı paftasında “Konut Alanı” olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat Nizamı: Ayrık, Kat Adedi: 10 Kat, Emsal 1,30 şeklindedir. Edinilen şifahi bilgiye göre parselin bir kısmının yolda kaldığı tek başına yapılaşma hakkının bulunmadığı, yapılaşma durumunda uygun parsellerle tevhid şartının bulunduğu öğrenilmistir.

Adresi: Adem Yavuz Mahallesi, Menekşe Caddesi, No:33 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü: 211,14 m2

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir 

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/07/2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati: 08/07/2024 - 13:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/08/2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati: 08/08/2024 - 13:45

20/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02029731