BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM AĞI CİHAZLARI LİSANS GÜNCELLEME SATIN ALINACAKTIR

Yayınlanma: 11 Nisan 2023

5 Kalem İletişim Ağı Cihazları Lisans Güncelleme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN :2023/357089

1-İdarenin

a) Adı: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi BİDB Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. 38 34668 Selimiye ÜSKÜDAR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası:2164189616 - 2163463640

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/        

2-İhale konusu mal alımın a) Adı : 5 Kalem İletişim Ağı Cihazları Lisans Güncelleme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı   : 5 Kalem İletişim Ağı Cihazları Lisans Güncelleme (Yönlendirici Cihazları Lisansı-2 Adet, Güvenlik Cihazları Lisansı-4 Adet, Omurga Anahtar Lisansı-18 Adet, Santral Yönetim Sunucu Lisansı-2 Adet, IP Telefon Genişleme Modülleri Lisansı-10 Adet)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar İstanbul

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 (yirmi) takvim günü içerisinde lisanslar mevcut lisansların bitiş tarihinden itibaren 3 yıl süreli olarak güncellenecektir.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:02.05.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Caddesi No:38 Üsküdar-İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Yetkili distribütörden alınmış Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Mvecut lisansın bitim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile 7*24 telefonla ve uzaktan destek verilmesi ve herhangi bir arzıa halinde 8*5 çağrı açılarak engeç ertesi iş gününde arızaya müdahale edilecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İlgili Ticaret Odalarına kayıtlı olduğunu gösteren belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Lisans Güncelleme, Lisans Satışı

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN01810197