YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.09.2023 - 00:00

ESAS NO: 2019/18 KARAR NO: 2023/277

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili tarafından davalılar Mehmet Bilge SARUHAN ve ark.aleyhine açılan Alacak davasında 22.434,75 TL tutarındaki Maliye Hazinesi alacağının, Işık Eğitim A.Ş. 'ye yapılan ödeme tarihinden itibaren hesap edilecek gecikme faizi ile birlikte tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili hesaba yatırılması için yazı yazıldığını, ihtara rağmen bugüne kadar ödeme yapılmadığını, bu nedenlerle22.435,34 TL alacağın, 10.000 TL kısmına 07/08/2014, 12.435,34 TL kısmına 31/03/2015 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ederek açılan davanın sonunda Mahkememizce verilen 22/03/2023 tarih 2019/18-2023/277 E.K sayılı kararı ile"1-Asıl ve birleşen dava dosyasında davalılar aleyhine açılan davanın REDDİNE" dair verilen karar ile davacı vekili tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesinin tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı MEHMET BİLGE SARUHAN'na H.M.K. 318maddesi gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01890027