YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 30 Ekim 2023

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

PLAKA TAHDİTLİ TİCARİ (T) TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI SATIŞI İHALE İLANI

MADDE 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 18/10/2023 Tarih ve 1703  Sayılı kararı gereğince, 1(bir) adet Plaka Tahditli Ticari (T)  Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek yapılacaktır.

MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

RUHSAT HAKKI

İHALE KONUSU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Plaka Tahditli Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsat Hakkı Satışı

08-11-2023

14:00

5.154.000,00                (KDV HARİÇ)

154.620,00-TL

MADDE 3- İhale 08.11.2023 Çarşamba günü saat:14:00’den itibaren Kazım Karabekir Mahallesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi Yalova adresinde, Belediye Encümeni tarafından Yalova Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4- Şartname ve ekleri Bayraktepe Mahallesi Yalova-Bursa Karayolu üzeri Şehirlerarası Otobüs Terminali No:140 Kat:1 YALOVA adresinde Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri (08:30/17:00) içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 500,00-TL(beşyüzTürklirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1- İhaleye katılacak isteklilerin gerçek kişi olması şartı aranır.

2- Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak(Şoförler Odası Kaydı), oda kaydı bulunmayan isteklilerden Taahhütname yazısı.

3- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (Plaka Tahditli Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı ihalesine katılmak isteyenlerin) Yalova İli sınırları içerisinde en az 2(iki) yıl ikamet etmiş olmaları şartı aranır.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak) veya kayıp olması durumunda Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Geçici Kimlik Belgesi” nin fotokopisi.

5- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi (irtibat için telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi).

6- Vergi Dairesinden veya e-devlet üzerinden alınmış mükellefiyet durumunu gösteren belge.

7- Yalova Belediyesinden borcu yoktur yazısı (Yalova Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü – Gelir Şefliğinden alınacaktır).

8- Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları(Adli Sicil Kaydı İstenir).

9- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

10- Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

11- Ehliyet Fotokopisi (B sınıfı sürücü belgesi).

12- İsteklinin uhdesinde ihale kaldığı taktirde Yalova Belediyesi Ticari Tahditli “T” Plakalı Taksi İşletme Yönetmeliği hükümlerine uymayı Taahhüt ettiğine dair yazı.

13- İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

MADDE 6- İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 07.11.2023 Salı günü mesai saati (17:00) bitimine kadar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bayraktepe Mahallesi Yalova-Bursa Karayolu üzeri Şehirlerarası Otobüs Terminali No:140 Kat:1 YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.   

MADDE 7- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

MADDE 8- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.  

MADDE 9- İhale Komisyonu (Yalova Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

Mustafa TUTUK

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No: ILN01914548