YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK.

Yayınlanma: 21 Ekim 2023

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YILDIZ TEKNİK UNIVERSİTESI DAVUTPASA KAMPÜSÜ 13 NOLU BİNA AHIR YAPISI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK PROJELERiNiN HAZIRLANMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1138640

1- İdarenin

a) Adı: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi: YTÜ Davutpaşa Kampüsü, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi Binası, 2. Kat, 34220 Davutpaşa ESENLER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2123834093 - 2123834093

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: YILDIZ TEKNİK UNIVERSITESI DAVUTPASA KAMPÜSÜ 13 NOLU BINA AHIR YAPISI ROLOVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON,STATİK,MEKANİK,ELEKTRİK PROJELERiNiN HAZIRLANMASI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet - 909 m2 alandan oluşan YTÜ Davutpaşa Kampüsü 13 Nolu Bina Ahır Yapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Mekanik, Elektrik Projelerinin Hazırlanması hizmet alım işinden oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 180(YüzSeksen) gündür

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 16.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü - Esenler

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Son beş yıl içinde Rölöve-Restorasyon projesi yapmış ve KVK Bölge Kurulu onayı almış olmak. İş deneyimi ile ilgili kurul onay belgesi iş deneyimi ile beraber sunulacaktır. Benzer iş ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık diplomaları kabul edilmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. YTÜ Strateji Geliştirme Daire ( Beşiktaş VKN: 965 0041 985) Başkanlığına veya Ziraat bankası Levent Girişimci Şube TR37 000 100 225 044 784 684 5353 nolu hesaba kik kayıt no ve işin ismi ve İstekli VKN - TC belirtecek şekilde yatırılacaktır.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Mühendislik Hizmetleri/0,74

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu Şartname Restitüsyon, Restorasyon projelerinin ve bu projelerin aynlmaz bir parcası olan yazılı ve gorsel belgeler ile cevre duzenlemesi ve erisilebilirlik projelerinin, yaklaşık maliyet hesabı, metrajlar ve muhendislik dallarında yapılması gereken statik proje, deprem tahkik ve analizleri, guclendirme, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanmas ile Kultur Varlıklarını Koruma Bolge Kurulundan gerekli izinlerin alınmasına yonelik calısma yapılması işleridir.

#ilangovtr Basın No: ILN01913118