Ankara Üniversitesi 139 personel alımı başvurusu ne zaman? Ankara Üniversitesi 139 personel alımı başvuru şartları neler?

Ankara Üniversitesi 139 personel alımı için ilan paylaşımı yaptı. Büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik personeli gibi pek çok pozisyona alım gerçekleştirecek olan Ankara Üniversitesi, alımla ilgili ayrıntıları paylaştı. Peki, Ankara Üniversitesi 139 personel alımı başvurusu ne zaman? Ankara Üniversitesi 139 personel alımı başvuru şartları neler?

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:29
Ankara Üniversitesi 139 personel alımı başvurusu ne zaman? Ankara Üniversitesi 139 personel alımı başvuru şartları neler?
Abone Ol google-news

Ankara Üniversitesi 139 personel alımı başvurusu için başvuru şartları ve detayları belli oldu. Peki, Ankara Üniversitesi 139 personel alımı başvurusu ne zaman? Ankara Üniversitesi 139 personel alımı başvuru şartları neler?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

1.  Başvuru işlemleri 15/05/2024-29/05/2024 tarihleri arasında (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden online olarak  yapılacak olup,  şahsen  ve posta ile yapılan  başvurular hakkında işlem yürütülmeyecektir.

2. Eğitim durumu  lisans  ve  ön  lisans  düzeyinde  başvuran  adayların  öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile sisteme yüklenecektir.

3. Eğitim durumu  ortaöğretim düzeyinde  başvuran  adayların  diplomalarını  ilan  başvuru sistemine  yüklemeleri  gerekmektedir.  (İlan  başvuru  sistemine  yüklenen  diplomaların  okunaklı olması  gerekmektedir.  Aksi  takdirde  başvuru  geçersiz  sayılacaktır.  Diplomaların  tercih  edilen pozisyonda  yer   alan   öğrenim  programları   ile  uygun   olmaması   durumunda  başvuru   işlemi gerçekleşmeyecektir.)

4. Adayların  KPSS  puan  türü,  yılı  ve  puanı  ÖSYM  web  servisleri  aracılığı  ile  alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2. 2022 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak,

3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5. Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.

6. Başvuracak   adayların   durumunun;   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanununun   4/B maddesinin  "Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden  itibaren  bir yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar  için;  ilgili  birimin  amiri  tarafından  haftalık  çalışma  süresi  40  saati  aşmayacak şekilde  7/24  esasına  göre  belirlenecek  saatlerde  görev  yapma  (gece  dahil)  şartını  kabul  etmek, görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  ve  akıl  hastalığı  ile  engeli  bulunmamak  ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

8. Atanmaya    hak   kazanan    adaylarla    hizmet    sözleşmesi    yapılacak   olup,   hizmet sözleşmesinde  yer alan  ve birimlerince kendilerine bildirilen  veya  ilan özel  şartlarında yer alan görev     yetki     ve     sorumluluklarını     yerine     getirmeyen     adayların     hizmet     sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

9. Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  için;  5188  sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair Kanunun  10.  maddesinde  yer  alan  şartları  taşıyor  olması  ve  Türk  Ceza  Kanununun  53  üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla  süreyle  hapis  cezasına  ya  da  affa  uğramış  olsa  bile  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar, Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama  veya  kaçakçılık  suçlarından  mahkûm  olmaması  ve görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması. Ayrıca iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

10. Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli bulunmamak (Atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü devlet hastanesinden “Özel Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

11. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

12. Atanmaya  hak  kazanan  adaylar  hakkında  arşiv  araştırması  yapılacak  olup,  Arşiv araştırması olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır.

13. Gerçeğe  aykırı  belge  verdiği  veya  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenler  hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

14. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

15. Üniversitemiz birimlerinde (ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulları dahil) görev yapan    sözleşmeli    personel,    birimlerimizin    ihtiyaçları    doğrultusunda    farklı    birimlerde görevlendirilebilecektir.

16. İlanımızın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarih  ve  sonrasında  alınan  sertifikalar geçersiz sayılacaktır.

17. Sözleşmeli   Personel   Çalışmasına  İlişkin   Esasların;   Ek   madde  3’de  “Sözleşmeli personelin   kurumlar   arası   yer   değişikliği   yapılamaz.”   hükmü   yer   aldığından   söz   konusu personelin kurumlar arası yer değişikliği hakkı bulunmamaktadır.


İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler