Öztin Akgüç

CHP’de hareketlenme

10 Şubat 2021 Çarşamba

Ülkede her yönü ile başarısız iktidar, çözülme sürecine girmişken, ekonomik kriz derinleşirken, CHP’de devingenlik hatta kargaşa yaşanıyor. Milletvekilleri ayrılıyor, örgütte istifalar oluyor, yeni parti kurma girişimleri yapılıyor. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla “10 Aralık Hareketi”, “Gelecek İçin Biz”, “CHP Ulusal Birlik Kadro Hareketi”, “Haluk Pekşen Yeni Tüzük Hazırlama Girişimi” olarak tanımlanan gruplar oluşuyor, parti yönetimini eleştirisel açıklamalar yapılıyor.

CHP’de niçin devingenlik yaşanıyor? Partinin 1980 öncesi ortalama yüzde 35 olan, 1957 ve 1977 seçimlerinde yüzde 40’ları aşan oyu neden yüzde 25 düzeyini aşmıyor? Bu soruların irdelenmesi gerekir.

CHP, dönemsel siyasal dalgalanmaların, dış güçlerin oluşturduğu bir siyasal örgüt değil, misyon, görev partisidir. Türkiye’ye ve lideri Mustafa Kemal Atatürk’e karşı sorumlulukları olan, gelişmiş kurum kimliği, ilkeleri, kültürü olan partidir. Üye olan, görev alan herkesin ilkelere, yerleşik kurum kültürüne uygun davranması gerekir.

Partinin kökenini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin oluşturması; Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulması, ilkelerinin cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, devrimcilik olarak belirlenmesi, siyasal yelpazede partinin kimliğinin temelini oluşturur.

Sol, terim olarak siyasal yazına girmesi, Fransa’da kurucu meclisin 28 Ağustos 1789 tarihli oturumunda kralın otoritesine, vetosuna karşı olanların, meclis başkanının solunda oturmalarından kaynaklanmıştır. Kaynağı itibarıyla sol, otoriteye, vesayete karşı olmayı, halkı temsil etmeyi, halktan yana olmayı sembolize eder.

CHP’nin kurum kimliği, kuruluşu, ilkeleri çerçevesinde şöyle özetlenebilir:

- CHP, ülkenin tam bağımsızlığını, dış güçlerin etkisi olmadan özgürce yönetilmesini temel ilke olarak benimser. 

- CHP, emperyalizm karşıtıdır; yayılmacı güçlerin ülkede dolaylı olsa dahi ekonomik, siyasal, kültürel üstünlük kurmasına karşıdır. 

- CHP, dini kuralların, kurumların, toplum yaşamını yönetmesine, yönlendirmesine karşıdır, laiktir. Laiklik, inanç özgürlüğünün, fikir özgürlüğünün, çağa uyumun, ulusal birliğin temel ilkesidir. Laiklik, dinin kişisel çıkar, siyasal sömürü aracı olarak kullanılmasını engellediğinden dine saygının da bir gereğidir. 

- CHP, sermayenin çıkarlarını kollayan, emperyalizmin de kaynağını oluşturan kapitalist düzene, liberal ekonomik politikalara karşıdır. Kaynakların, toplum yararına kullanılması, toplumun gereksinim duyduğu mal ve hizmetlerin en uygun koşullarla üretilmesini sağlamak, toplumsal kalkınma için devletin düzenleyici, gerektiğinde üretici olarak görev alması anlamında devletçidir. 

- CHP, halkçıdır. Halk Fırkası Nizamnamesi’nin üçüncü maddesinde, halkçılık şöyle tanımlanmıştır: “Halk Fırkası’na mensup olanların gerçekten Halkçı olması şarttır. Halk mefhumu herhangi bir sınıfa münhasır değildir. Halkçılar asri devlet esaslarına muhalif hiçbir ailenin, hiçbir sınıfın, hiçbir cemaatin ve hiçbir ferdin imtiyazlarını kabul etmeyen ve kanunları teşri ve icra etmekteki mutlak hürriyetini tahdit ve takyid edici hiçbir ananenin, hiçbir teammülün ve hiçbir kuvvetin meşruiyetini tanımayan fertlerdir”. Halkçı tanımının içerdiği gibi CHP, cemaat, zümre, sınıf partisi değil, kitle partisidir. 

- CHP, ileriye bakışlı, sürekli gelişimi, yapısal değişimi ilke olarak benimsemiş, devrimci partidir. CHP, milliyetçidir. Milliyetçilik, din, renk, cinsiyet, etnik, sınıf, cemaat ayrımı olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını içselleştirme, ülkenin yararına, saygınlığına hizmet etmektir.

CHP, dini kurum ve kurumların toplum yaşamına, başatlığına, kapitalizme karşı olması, emekten yana olması, ileri bakışlılığı ile siyasal partiler yelpazesinin solunda yer alır.

CHP’nin kurum kimliği ile yönetimlerini özleştirmemek gerekir. Yönetimler geçici, kalıcı olan CHP’nin ilkeleri, kimliği, kültürüdür. Partiye üye olan bireylerin partinin ilkelerini içselleştirmiş olması gerekir. Partinin yönetimiyle görüş ayrılıklarının çözümü, partiden istifa etmek, ayrı parti kurmak, yandaş basında CHP’de neler oluyor, daha neler olacak hevesi yaratmak değil; partide gerçekleştirilmesi istenenlerin savaşımını vermektir. Aksi davranışlar “CHP arınıyor” olarak yorumlanır.

CHP, kişisel egoların tatmin edilmesinin, etiketi altında bazı orunlara gelinmesinin aracı değil; ilkeleri, ülkeye karşı yükümlülükleri olan görev partisidir.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sığınmacı sorunu 25 Mayıs 2022
Enflasyonla mücadele 18 Mayıs 2022
Ne hakla 11 Mayıs 2022
Aday belirleme ısrarı 4 Mayıs 2022
Ekonomik sanrı 27 Nisan 2022