Alevi başkanlara plakasız araçla kilometrelerce takip

Silahlı saldırıya uğrayan Alevi dernekleri başkanları plakasız, şüpheli bir araç tarafından takip edildi.

12 Ağustos 2015 Çarşamba, 15:40
Abone Ol google-news

An­ka­ra­’ya gi­der­ken yol­da uzun nam­lu­lu si­lah­lar­la sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan Ale­vi Bek­ta­şi Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Ba­ki Düz­gün, son­ra­sın­da si­yah, pla­ka­sız ve içe­ri­si gö­rül­me­yen bir ara­ba­nın ken­di­le­ri­ni 5 ki­lo­met­re ta­kip et­ti­ği­ni açık­la­dı.

BU FOTOĞRAFI DA VERECEĞİZ

Bugün'de yer alan habere göre, Düz­gün, “Bir önü­mü­ze ge­çi­yor bir ar­ka­mız­dan ta­kip edi­yor­du. Son­ra kay­bol­du. Fo­toğ­ra­fı­nı çek­tik. Şi­ka­yet di­lek­çe­miz­le bir­lik­te sav­cı­lı­ğa bu fo­toğ­ra­fı da ve­re­ce­ği­z” de­di.