Milyonlarca memuru ilgilendiren 'atama'nın detayları

Bundan böyle memurlar, zorunlu görev süreleri dolmasa bile, "görev yaptıkları hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması" halinde de başka hizmet bölgelerine atanabilecek.

16 Ağustos 2014 Cumartesi, 13:33
Abone Ol google-news

Bundan böyle memurlar, zorunlu görev süreleri dolmasa bile, "görev yaptıkları hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması" halinde de başka hizmet bölgelerine atanabilecek.

Eşinden şiddet gören ve hakkında koruma tedbiri alınan memurun ataması bir başka hizmet bölgesine yapılabilecek.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirmek Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Haklarında idari ve adli bir soruşturma yapılmış ve soruşturma sonucu o bölgede zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenmeden hizmetin gereği olarak atanabilecek. Buna ek olarak memur artık görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de atanabilecek. Hizmet gereği başka bir bölge ya da hizmet alanına atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı yere yeniden atanamayacak.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN MEMUR ATANABİLECEK

Sağlık, aile birliği ve yeni değişiklikle "can güvenliği" mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, memurlar zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atanabilecek.

Yeni yönetmelik yeni ihdas edilen "Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği"ni eşinden dayak yiyen ve hakkında koruma tedbiri alınan memurları da kapsayacak şekilde şu hükümleri içerdi:

"MADDE 14/A- Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir."

Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorunda olacak. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorunda tutulacak. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi olmayacak.

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliklerinde memurlar lehine olumlu değişiklikler ayrıntılandırılırken memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi istenecek.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilecek.

"EŞ DURUMU", "AİLE BİRLİĞİ MAZERETİ" OLDU

Memurların "Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişiklikleri" de ayrıntıya kavuştu. Buna göre bir memur; kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere; eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere; eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere; kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere; milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilecek.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlü olacak.

"Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği"ni düzenlemek için ise yeni bir ek madde ihdas edildi. Buna göre ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilecek. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacak ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamayacak. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esas olacak. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemeyecek. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanacak.