Beren ve Kenan'a rekor teklif

Kenan Doğulu ve Beren Saat'i reklamlarında oynatmak isteyen firmalar kesenin ağzını açtı

15 Aralık 2013 Pazar, 13:51
Abone Ol google-news

Ma­yıs ayın­da ni­kah ma­sa­sı­na otur­ma­la­rı bek­le­nen Ke­nan Do­ğu­lu ve Be­ren Sa­at'­in at­tık­la­rı her adı­mın olay ol­ma­sı ba­zı fir­ma­la­rı ha­re­ke­te ge­çir­di. Bü­yük bir hay­ran kit­le­si­ne sa­hip olan Do­ğu­lu ve Sa­at'­i rek­lam­la­rın­da oy­nat­mak için ha­re­ke­te ge­çen bir in­şa­at şir­ke­ti iki­li­ye 3 mil­yon do­lar öner­di. Çift bu tek­li­fi dü­şü­nür­ken bu kez de bir ban­ka­dan 1 yıl­lık rek­lam kam­pan­ya­­sı kar­şı­lı­ğın­da 4 mil­yon do­lar­lık tek­lif al­dı.

İLİŞKİLERİNİ REKLAM MALZEMESİ YAPMAK İSTEMİYORLAR

Bugün'de yer alan habere göre; 'Yü­züm es­ki­di­' kor­ku­suy­la di­zi­le­re bir sü­re ara ve­re­cek olan Be­ren Sa­at, bir yan­dan da ek­ran­dan ay­rı kal­mak is­te­me­di­ği için tek­li­fe sı­cak ba­kı­yor. He­nüz net bir ce­vap ver­me­yen çift, iliş­ki­le­ri­ni rek­lam mal­ze­me­si yap­mak is­te­me­dik­le­ri için te­dir­gin­lik ya­şı­yor. Ke­nan Do­ğu­lu ve Be­ren Sa­at'­e ge­len tek­lif­ler rek­lam­lar­la da sı­nır­lı de­ğil.

DA­VET­LE­RİN GÖZ­DE­Sİ

Çif­tin bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı da­vet­le­re ba­sın bü­yük il­gi gös­te­ri­yor. Bu ne­den­le da­vet sa­hip­le­ri de or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na bir­lik­te ka­tıl­ma­la­rı için çif­te as­tro­no­mik üc­ret­ler tek­lif edi­yor. An­cak iki­li bu tek­lif­le­ri red­de­di­yor.