Memura rapor düzenlemesi

Memurların SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi 10 günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olacak.

29 Ekim 2011 Cumartesi, 08:23
Abone Ol google-news

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporları süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik'e göre memurların hastalık raporlarının 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esas olacak. SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi 10 günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olacak.

Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahalli mevzuatına göre düzenlenecek.

Memura aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilecek. Azami izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınacak.

İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, yine aynı süreler çerçevesinde uzatılabilecek. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanacak. Memurun hastalı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri de söz konusu süre hesaplarına dâhil edilecek.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün rapor verilebilecek. Raporda kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilecek.

Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının 10 günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunlu olacak. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu hizmet sunucusuna bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması halinde tek hekimler en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilecek. Raporda nakle engel olan tıbbi sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunlu olacak. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması gerekecek.

Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemeyecek. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilecek. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekecek.
Aile hekimi ve kurum hekimlerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilecek. Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahalli mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilecek.

Hastalık izni

Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilecek. Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilecek. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunlu olacak. Geçici görev veya vekalet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilecek.

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam edecek. Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunlu olacak.
Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlayacak. Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı 103. maddesine göre kullandırılacak.

Refakat izni

Memurların bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklarından birinin ya da bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla, kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirdiği veya tedavisinin uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi halinde 3 ay refakat izni kullanılacak. Raporda, refakati gerektiren tıbbı sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, 3 ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alacak. Gerekli görülmesi halinde 3 aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılacak. Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamayacak. Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi 6 ayı geçemeyecek. İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini beklemeden göreve başlayacak. Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunacak.