Süt tozu üretimine destek

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirmesine yönelik hazırladığı Tebliğ'le, süt tozu üretimini destekleyecek.

06 Nisan 2010 Salı, 09:12
Abone Ol google-news

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik hazırladığı Tebliğ, Türkiye'nin süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun yurtiçinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.


Destekten yararlanacaklar

Bakanlıktan üretim izni alan, gıda siciline kayıtlı süt tozu işleme tesislerine sahip ve Ulusal Süt Konseyi'ne üye olan süt tozu üreticisine Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun ürettiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanan imalatçılar ile imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri, işletmelerinin kurulu bulunduğu il ve ilçe müdürlüklerine gerekli belgeler ile müracaat edecek.


Finansman ve ödemeler

Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanacak. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Bu Tebliğ ile yapılan destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.


Destekleme ödemesinde müracaat

Üretilen süt tozunun satışı sonrasında destekleme ödemesi için il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edilecek. Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı, imalatçı-ihracatçılara yapılan satış faturası ton olarak düzenlenir ve bir nüshası ibraz edilecek. Üretilen süt tozunun satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesi müracaatı kabul edilmeyecek. İmalatçı-ihracatçının dahilde işleme rejim belgesi örneği ve ilgili malların ihracını gösteren gümrük çıkış beyannamesi ibraz edilecek.

Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin incelenmesi il ve ilçe müdürlüklerince en geç beş gün içinde incelenecek. Desteklemeye esas olacak satış faturasında gösterilen süt tozu üretim miktarı ile örgütlü üreticilerden temin edilen ve belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olacak. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınacak. Temin edilen süt miktarı ile üretilen süt tozu miktarı uyumsuz olan müracaatlar reddedilecek. Destekleme kapsamında üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütnameyi aşan miktara destekleme yapılmayacak. Ödemeye uygun bulunan müracaatlar için ödeme icmali düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilecek. Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilecek.


Destekleme uygulama dönemi planlaması

Süt tozu desteklemesi için başvurular bu Tebliğin yayımlandığı tarihte başlayacak. Süt tozu üreticilerince düzenlenen taahhütleri dikkate alarak bütçeyi aşmamak şartıyla üretim planlaması yapmaya, bu Tebliğde yer almayan hususlarla ilgili talimatlar yayınlamaya yetkili olacak.

Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreticilerine pazarlanmasını ve süt tozu üreticisinin, üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemelerden Ulusal Süt Konseyi yetkili olacak.