Danıştay, özelleştirmeye geçit vermedi

Elektrik Mühendisleri Odası'nın yaptığı başvuru üzerine Danıştay, elektrik dağıtım hizmetinde denetim görevinin özel şirketlere devrini düzenleyen yönetmelik hükümlerini iptal etti.

12 Ekim 2009 Pazartesi, 09:05
Abone Ol google-news

Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) yaptığı başvuru üzerine Danıştay elektrik dağıtım hizmetinde denetim görevinin özel şirketlere devrini düzenleyen yönetmelik hükümlerini iptal etti. Danıştay 13'üncü Daire tarafından oybirliğiyle alınan kararda, asli ve sürekli kamu hizmeti niteliği taşıyan denetim yetkisinin düzenleyici işlemlerle özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesinin söz konusu olamayacağı vurgulanarak, dağıtım şirketlerinin yatırımlarının gerçekleşmelerinin denetlenmesi yetkisinin bağımsız yatırım denetim şirketlerine devrini öngören düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı belirtildi.

EMO tarafından yapılan açıklamada, Danıştay'ın, elektrik dağıtım hizmeti denetiminde özelleştirmeye geçit vermediği bildirildi. EMO'nun 6 Mart 2007 tarihinde yargıya başvurduğunun belirtildiği açıklamada, 7 Ocak 2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Anayasa ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası'na aykırı olarak denetim görevinin özel şirketlere devrini düzenleyen hükümlerin iptalinin istendiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Danıştay 13'üncü Daire tarafından oybirliğiyle alınan kararda, Asli ve sürekli kamu hizmeti niteliği taşıyan denetim yetkisinin düzenleyici işlemlerle özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesi söz konusu olamayacağından, elektrik piyasasında dağıtım şirketlerinin yatırımlarının gerçekleşmelerinin denetlenmesi yetkisinin bağımsız yatırım denetim şirketlerine devrini öngören düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır" denildi.

 

"Denetim yetkisinin devredileceğine ilişkin herhangi bir kurul öngörülmüyor"

Açıklamada, Danıştay kararında Anayasa'nın 128'inci maddesinde yer alan "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği kurala bağlanmıştır" hükmü anımsatıldı. Açıklamada, Danıştay'ın Kararı'nda 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası'nda yer alan "Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü işletme ile yatırım planlaması ve uygulamasında onay, değişiklik ve denetim Kurula aittir" hükmüyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) yetkili kılındığına vurgu yapılarak, ayrıca Danıştay'ın, kanunda bu denetim yetkisinin devredilebileceğine ilişkin herhangi bir kuralın da öngörülmediğinin altını çizdiğine işaret edildi.

Danıştay'ın EMO'nun itirazını yerinde görerek yönetmelik hükümlerini iptal etmesiyle, EPDK'nın Anayasa ve yasayla kendisine verilmiş kamusal denetim yetkisini yönetmelikle özel şirketlere devretmeye dönük uygulamasına geçit verilmemiş oldu.