Elektronik imza tebliği taslağı revize edildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), bilgi, belge ve açıklamaların elektronik ortamda imzalanması tebliğinin imzalanarak kamuyu aydınlatma platformuna gönderilmesi esaslarını içeren tebliğ taslağı revize edildi.

09 Ekim 2010 Cumartesi, 09:01
Abone Ol google-news

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ''sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gönderilmesi gereken finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları, kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca gönderilmesi gereken özel durum açıklamaları, kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan izahname, sirküler ve diğer duyuru metinleri, kurulun yatırım ortaklıklarına ve fonlara ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken bildirimler, ortaklıkların genel kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri, ortaklıkların esas sözleşmeleri ve fonların içtüzükleri, kurul veya Borsa tarafından belirlenen ve elektronik veri olarak düzenlenmesi istenen diğer bildirimlerde'' güvenli elektronik imza oluşturma aracıyla oluşturulan elektronik imza kullanılacak. Bu bildirimler, ortaklıklar, aracı kurumlar ve fon kurucuları tarafından Kurul veya Borsa tarafından belirlenen biçim, içerik ve süreye uygun şekilde elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda KAP'a gönderilecek.

Tebliğin ''Taahhütname imzalama yükümlülüğü'' başlıklı 6. maddesi ile ''Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı'' başlıklı 8. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Borsada işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ve ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alınması talebiyle Kurula başvuru yapıldığı tarihte, yeterli sayıda ortaklık/fon personeli tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması zorunlu olacak.

Ortaklıklar ve fonlar, bildirim göndermeye yetkili olacak kişilerin elektronik sertifika başvuru belgesini kayda alma başvurusu aşamasında Kurula ibraz edecek. Ortaklık/fon adına bildirim göndermeye yetkili olacak kişilerin daha önce alınmış elektronik sertifikalarının bulunması halinde kayda alma başvurusu aşamasında Kurula ilgili ortaklık/fon tarafından konuya ilişkin bir beyan yazısı verilecek. Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranacak.

Sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının veya ilk defa kayda alma başvurusunda bulunmuş olan fonların katılma paylarının kayda alınmaması, kayda alma başvurusundan vazgeçilmesi ya da borsada işlem görememesi hallerinde, Borsa tarafından KAP sistemine erişim yetkileri iptal edilecek ve durum ilgili kuruluş ve sertifika sahibine bildirilecek. Elektronik sertifikaların değişmesini gerektiren durumlarda, sertifika başvurusu, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 3 işgünü içerisinde yapılacak. Bu Tebliğ kapsamındaki ortaklıklar, aracı kurumlar, fonlar ve bağımsız denetim kuruluşları elektronik sertifika iptal işlemi ve yeni elektronik sertifikanın kullanıma açılması işlemi tamamlandığında, konuya ilişkin olarak Borsaya bilgi verecek.

İmza yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması, aracı kurumların faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması, bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılması, ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının veya fonların katılma paylarının sürekli olarak Borsa kotundan, pazarlarından çıkarılması hallerinde, daha önce tahsis edilen elektronik sertifikaların KAP sistemine erişim yetkisi, Borsa tarafından derhal iptal edilerek, durum ilgili kuruluş ve sertifika sahibine bildirilecek. Kurul tarafından uygun görülen hallerde, imza sahiplerinden taahhütname alınmasına ve KAP'a bildirim gönderilmesi esaslarına ilişkin olarak Borsa tarafından düzenleme yapılabilecek.