Danıştay tarım arazilerine sahip çıktı

Danıştay, ülkenin en değerli tarım arazilerinden Dalaman çiftliğinin turizm bölgesi ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etti. Danıştay, çiftliğin turizm bölgesi ilan edilmesinin toprakların kaybı anlamına geleceğini, bunun da ülke çıkarları ve Anayasa'ya aykırı olduğunu kayıt altına aldı.

18 Ocak 2009 Pazar, 08:41
Abone Ol google-news

Danıştay Altıncı Dairesi, Tarım-İş Sendikası'nın açtığı ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile TEMA'nın müdahil olduğu davayı sonuçlandırdı. Başbakanlık ile Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan davada, 6 Ocak 2005 tarihli, Tarım Bakanlığı Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Dalaman çiftliğinin "Muğla - Dalaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" olarak ilanı kararının iptali istendi.

Bilirkişi raporuna işaret edilen kararda, Muğla-Dalaman özelinde, korunması gereken tarımsal alanlar, ormanlar ile sit alanları ve askeri alanların bulunduğu bir bölgenin, "koruma-gelişme bölgesi" şeklinde kullanıma ayrılmasının ilgili bakanlıkların denetimindeki ve sorumluluğundaki alanlarla ilgili yetkilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri anlamına geldiği belirtildi.

Alan kullanımları açısından yaratılan esnekliğin değerli tarım topraklarının yitirilmesinin yanı sıra bölgenin ağırlıklı ekonomik uğraşısı olarak tarım sektörünün istihdam yapısını da olumsuz etkileyeceği kaydedilen kararda, bilirkişi raporuna atıfla şunlar kayda geçirildi: "Koruma önceliklerinin bulunduğu bu bölgede, Yasanın öngördüğü teşvik ve desteklerle yönlendirildiğinde ileride değerli tarım topraklarının yitirilmesi ve tarım sektörü aleyhine bir dengesizliğin yaratılması kaçınılmazdır. Dava konusu bölgede bu denli yoğun bir yatırım öngörülmesi, Anayasa'nın 169. maddesindeki 'Devlet, ormanların korunması ve sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır' ve 'Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez' ilkelerine taban tabana zıttır. Bölgenin mutlak koruma özellikleri dikkate alındığında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi kullanımı tümüyle turizm gelişme kullanımına dönüşeceğinden, bölgenin tarımsal kesimi açısından büyük öneme sahip üretici bir tarım işletmesinin, kaynak kullanımı açısından tüketime ve sınırlı bir turist kesimine yönelik bir kullanıma uygunluk ölçütü ile değerlendirilmiş olması kamu yararına ve ülke çıkarlarına aykırıdır. Orman arazilerinde öngörülen turistik yatırımların yaşama geçirilmesi durumunda, adacıklar şeklinde bugüne kadar nasılsa ulaşılabilmiş çam ormanlarının da ortadan kalkmasına neden olacaktır. Uyuşmazlık konusu Bakanlar Kurulu Kararının kamu yararına uygun değildir."

Danıştay bu gerekçelerle, Dalaman çiftliğini turizm bölgesi yapan Bakanlar Kurulu Kararını oybirliği ile iptal etti.