Devlet 'onuncu plan'da boşanmalara da el atıyor

TBMM'ye sunulan 7onuncu kalkınma planı'nda sosyal medyanın denetlenmesinden boşanmaların azaltılmasına, yeni anayasadan STK'lerin hesap verebilirliğine kadar her konuda bir dizi sosyal ve politik hedef yer alıyor.

15 Haziran 2013 Cumartesi, 08:11
Abone Ol google-news

AKP hükümetinin TBMM’ye sunduğu “onuncu kalkınma planı”nda yeni bir anayasa hedefi yer alırken; sosyal medya ve internetin aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbir alınmasının hedeflenmesi, Gezi Parkı eylemlerinin örgütlendiği sosyal medyaya yapılacak sansürün sinyalini verdi.

AKP hükümeti 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. kalkınma planını TBMM’ye sundu. Giriş bölümünde planın ekonomide geleceğe dönük risklerin sürdüğü; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde hazırlandığı ifade edildi. Planın TBMM’de kabul edilmesinden sonra hazırlanacak eylem planı kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen unsurlar şöyle:

Temel hak ve özgürlükler: Özgürlük alanını genişleterek bireylere ve topluma daha müreffeh ve mutlu bir yaşam sürmenin önünü açan, kapsayıcı, bütünleştirici, çoğulcu yeni bir anayasa mümkün olan en geniş mutabakatla hazırlanacak. Sivil toplum kuruluşları ve toplum kesimlerinin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek; ekonomik ve sosyal konseyin uyum yasası çıkarılacak.

Sivil toplum kuruluşları: STK’lerin kapasitelerini güçlendirmek, hesap verebilirliklerini sağlamak amacıyla yasal düzenleme yapılacak. Ulusal öncelikleri ve kamu yararı bulunan STK’ler desteklenecek.

Aile ve kadın: Görsel, işitsel, sosyal medya ve internetin aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler alınacak. Boşanmaların azaltılması amacıyla aile danışmanlığı ve uzlaştırma mekanizmaları geliştirilecek. Aile ve iş yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik güvenceli esnek çalışma, ebeveyn izni gibi alternatif modeller uygulanacak.

Çocuk ve gençlik: Sokakta, ağır ve tehlikeli işlerde, gezici ve geçici tarım işlerinde çalışma gibi çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri önlenecek. Gençlerin karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almaları sağlanacak.

İstihdam ve çalışma hayatı: 2018’de işsizlik oranı yüzde 7.2’ye, gençlerde işsizlik oranı yüzde 13’e inecek, kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34.9’u bulacak.

Sosyal güvenlik: Sosyal güvenlik mevzuatı sadeleştirilecek. Bürokratik formaliteler azaltılacak.

Spor: Vatandaşların fiziksel hareketliliği teşvik edilecek. Kamuya ait tüm spor tesisleri vatandaşların kullanımına açılacak. Olimpik sporcu kamp eğitim merkezleri kurulacak.

Nüfus dinamikleri: 2018’de Türkiye nüfusu 80 milyon 796 bine çıkacak. Genç nüfus yapısının korunması için kadınlara yönelik iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı uygulamalar ile doğuma bağlı izin ve haklar geliştirilecek.

Ekonomi: Plan döneminde GSYH’nin yıllık ortalama yüzde 5.5 artması, 2018 sonunda cari GSYH’nin 1.3 trilyon, kişi başına gelirin 16 bin dolara ulaşması, dönem içinde enflasyonun yüzde 4.5 ile 4.8 arasında yer alması hedefleniyor. Başta üniversite hastaneleri olmak üzere döner sermayeli işletmeler yeniden yapılandırılacak.

Yatırım politikaları: Plan döneminde en fazla kamu yatırımı 141.9 milyar TL tutarıyla ulaştırma sektöründe yapılacak. Onu 66.7 milyar TL ile eğitim, 50 milyar TL ile tarım izleyecek.