'Türkiye dünya turizm trendinden kopabilir'

“Turizmde Dönüşüm Senaryoları" raporunda, turizmde yeni bir sıçrama yapılması ve turizmin çeşitlendirilerek ülke sathına ve 12 aya yayılması gerektiğine dikkat çekilerek, "Türkiye, turizmde gerekli dönüşümü gerçekleştiremez ise vasati bir rekabet düzeyi ile yavaş yavaş dünya turizm trendinden kopabilir" uyarısı yapıldı. Raporda, "Böyle bir gelişme, doğrudan ve dolaylı etkileri ile milli gelire yaklaşık yüzde 10 düzeyinde katkı sağlayan turizm sektörünü zayıflatmakla kalmayacak, ülke kalkınma hızını da sınırlayan bir soruna dönüşebilecektir" denildi.

06 Ocak 2020 Pazartesi, 16:40
Abone Ol google-news

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Türk Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile hazırlanan “Turizmde Dönüşüm Senaryoları" raporunda, yer verilen dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033 yılı itibariyle;

- gelen turist sayısının 104 milyona ulaşacağı,

- Türkiye turizm gelirinin 119 milyar doları aşacağı,

- kişi başına turist harcamasının 1,150 dolara çıkacağı,

- ülkedeki işsizlik oranının yüzde 7.6’ya düşeceği,

- yaratılan ek turizm gelirinin dönem GSYİH artışını ortalamada 1.6 puan yukarıya çekeceği görülüyor.

Raporda, "Türkiye turizm sektörü, 1980’li yıllarda başlatılan atılımla olağanüstü bir büyüme sergiledi ve Türkiye, global turizm sektörü içerisinde temel oyunculardan biri haline geldir. Kaydedilen büyüme itibariyle gelinen noktada Türkiye gıpta ile bakılan ve rakipleri tarafından örnek alınan bir ülke olmakla birlikte, turizm sektörünün bugünkü konumunda, ülkenin sunduğu tarihi, kültürel ve doğal mirasın gerçek potansiyelinden yeterince faydalanılamıyor" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Geliştirilen politikalara ve söylemdeki görüş birliğine rağmen destinasyonlar arası kapasite dağılımı, tesis türü ve çeşitliliği, yabancı ziyaretçi davranışı, pazarlama teknikleri vb. birçok konuda gelişme, fiziksel turizm yatırım hızının gerisinde kalmış ve turizm hareketi coğrafya, içerik, ürün ve zaman boyutlarında beklenenin altında kaldı.

"TTYD, yeni bir sıçrama yapılması ve turizmin çeşitlendirilerek ülke sathına ve 12 aya yayılması, nihayet kişi başı turizm gelirinin artırılması amacıyla somut politika ve senaryo önerileri ve bu önerilerin sonuçlarını ortaya koyan analitik bir çalışmaya 2017 yılı Mayıs ayında başladı. Bu rapor 1.5 yıllık süreye yayılan söz konusu çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı.

"Çalışmada önümüzdeki 15 yıl (2018-2033) içinde mevcut yapısıyla Türk turizminin (baz senaryo) erişebileceği düzey ile çalışmada öngördüğümüz politika ve senaryoların uygulanması halinde ulaşılabilecek düzeyler analitik bir yöntemle karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Her bir senaryoda turist sayısı, turizm geliri, GSYİH’ye ve istihdama etkisi ekonometrik bir modelleme içinde ele alındı.

"Bu çalışmada yer alan her bir senaryoda, turizm talebi belirlenmekte ve elde edilen ek turizm gelirinin baz senaryoyu nasıl etkilediği değerlendiriliyor. Her bir senaryo, bir önceki senaryoya göre birikimli olarak gelişiyor.

"Hiç kuşkusuz bu çalışmada önerdiğimiz senaryolardan başka senaryoların da gündeme gelerek yukarıda öngördüğümüz rakamları daha iyi seviyelere getirmesi mümkündür.

"Bu veriler ışığında raporumuz, dönüşüm ihtiyacının temel eksenlerinin tahliline katkı ve öneride bulunmak kadar, turizmin tüm boyutlarıyla 'çeşitlendirilerek' ülkemizin tüm bölgelerine ve 12 aya yayılması ve turist başına harcamanın gerek nitelik gerekse nicelik olarak artışını sağlayacak yönetsel ve fiziksel dönüşüm modelleri ve tanıtım stratejilerinin fiziksel mekân, zaman ve mali boyutları olan bir 'turizm ana planı' çerçevesinde ele alınması ve uygulanması gereğine dikkat çekmeyi amaçlıyor."