40 bin öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen açığını kapatmak üzere bu yıl içinde 40 bin öğretmen ataması yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne polis alımı için 30 bin kadro verilecek.

12 Temmuz 2012 Perşembe, 08:11
Abone Ol google-news

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanaraka yürürlüğe girdi.Buna göre Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarında boş bulunan 40 bin öğretmen kadrosuna 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılacak. Kanununla, Milli Eğitim Bakanlığı'na 30 bin öğretmen, 950 şube müdürü kadrosu, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne polis memuru alımı için 30 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 6 şube müdürü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 149, taşra teşkilatına 8, yurt dışı teşkilatına 10 olmak üzere toplam 167, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 25 başkanlık müşaviri, ÖSYM Başkanlığı'na 5'i başkanlık müşaviri olmak üzere 7, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 5 müşavir, YÖK Başkanlığı'na 5 başkanlık müşaviri ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne 300 kadro ihdas edildi.

 

Sınav kağıtları

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından 1 yıl yerine 6 ay, cevap kağıtları ise 2 yıl yerine 1 yıl sonra imha edilecek. Soruların hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı, muhafaza edildiği ve sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesi ve esnasında sinyal karıştırıcı ve benzeri diğer cihazlar kullanılarak güvenlik sağlanacak. İşyeri kiralarında, Türk Borçlar Kanunu'nun, kira ilişkisinin devri, kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi, önemli sebepler, bağlantılı sözleşme, kiracının güvence vermesi, kira bedeli, kiracı aleyhine düzenleme yasağı, konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi ile dava sebeplerinin sınırlılığı başlıklı maddeleri, 1 Temmuz tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmayacak. Kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri uygulanacak. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde, eski Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurt dışında da teşkilatlanabilecek.

Medya hizmet sağlayıcıları, elde ettikleri ticari iletişim gelirlerini, o dönemde gelir elde etmemişlerse bile beyan edecek. Medya hizmet sağlayıcıları ile ticari iletişim gelirinin elde edilmesine aracılık yapanlar, yasal defter kayıtlarını, RTÜK payının hesaplanmasına esas teşkil eden ticari iletişim gelirlerinin doğru tespit edilmesini sağlayacak şekilde düzenleyecek.

Süresi geçtiği halde beyannameyi vermeyen hizmet sağlayıcı kuruluşa, 5 bin TL, bilgi verme ve ibraz yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen veya eksik getiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile ticari iletişim gelirinin elde edilmesine aracılık yapanlara 10 bin TL idari para cezası verilecek. Bu cezalar radyolar için yarı oranında uygulanacak.
Askeri okullarda veya Silahlı Kuvvetler adına üniversitede okuyanlar, emniyet teşkilatında görevlendirilmek üzere eğitim görenlerden öğrencilikle ilişiği kesilenler ile devlet hesabına öğrenimi tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerden borçlu hale gelenlerden, borcunu ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borçları ortadan kalkacak. Borçlunun kendisi, mirasçıları veya kefilleri hakkında başlamış olan borç takibine son verilecek. İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden yapılan vergi kesintileri için dava açılmayacak.

Askeri okuldan ayrılanların tazminatlarının hesaplanmasına yeni düzenleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı eğitim kurumlarına, 1997 ve sonraki yıllarda giren ve askeri öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılan ya da sağlık sebepleri dışında öğrencilikten çıkarılanlara ilişkin borçlanmalarda ilaç, tedavi, kitap, kırtasiye, giderleri ile yiyecek giderinin yarısı, öğrenci harçlıkları ve bunların faizlerinin hesaplama dışına çıkartılıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte ödemeleri devam edenler ile bu konuda açılan davaları sonuçlanmamış veya kesin hükme bağlanmış olanlar da bu haktan yararlandırılacak. Ödemesi devam edenlerden, bu hüküm çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile daha önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmayacak.

Kamuda çalışan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi amacıyla yurtdışına gönderilmeleri durumunda, refakatçilerinin konuklama giderleri karşılanacak. 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminin ardından işyeri ihtiyacını karşılamak üzere yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen işyerlerinin borç taksitleri, hak sahipleri tarafından üst üste 3 kez ödenmezse ve hak sahipleri de hakkından vazgeçerse, İl İdare Kurulu kararı ile hak sahipliği düşürülecek. Bu durumda hak sahipleri tazminat ödemeyecek, düşürülme tarihine kadar ödenen miktar da faiziyle birlikte hak sahibine iade edilecek. Hak sahibi olup da kendilerine teslim edilen işyerlerini son 2 yıl içinde fiilen kullanmayanlar da bu haktan faydalanacak. Seçimlerle ilgili suçlarda dava açma süresi 2 yıldan 6 aya indirildi. YURT-KUR Yönetim Kurulu, yurt ihtiyacını karşılamak 15 yıl kiralama yapabilecek. Kanunla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) görevleri yeniden belirlendi. TİBİTAK, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarma merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve desteklemek, yurt dışı irtibat büroları kurmak, destek programları oluşturmak, işbirliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve desteklemek gibi görevleri yapacak. Ayrıca ödül, burs ve teşvik ikramiyesi verecek, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminat alınmaksızın hibe ve kredi olarak sermaye desteği sağlayabilecek, ön ödemede bulunacak. TÜBİTAK Başkanının görev süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Bu süre görevde olan başkan için de uygulanabilecek.

Aftan çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilere, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurmaları şartıyla yeni bir hak tanınacak. Sürücü belgesi alacaklarda, 8 yıllık temel eğitimi bitirme şartı yerine, en az ilkokul düzeyinde eğitim alma şartı aranacak.

Linyit sahaları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca özelleştirilecek. Elektrik dağıtım şirketlerinin her türlü denetimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılacak. Bakanlık tarafından düzenlenecek denetim raporları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı ortaklıklarına ait Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin sermayesinde bulunan yüzde 20 oranındaki hisse de özelleştirme kapsam ve programına alınarak, yüzde 80 oranındaki hissenin satışı ile blok olarak özelleştirilecek. Elde edilen gelirle Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü'nün BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Hazine'ye olan borçlar ödenecek. Lisansın verilmesinden itibaren dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli olan 0,05555 dolar/metreküp karşılığı TL ve taşıma bedeli 0,0077 dolar/metreküp karşılığı TL yönündeki tarifenin uygulanmasına; dağıtım şirketinin hisselerinin özelleştirilmesine dair hisse satış sözleşmesinin imza tarihini takip eden 8 yıl süresince devam edilecek.

Sınav için yapılacaklar ihale dışında tutulacak

ÖSYM'nin kurduğu veya iştirak ettiği şirketten, ÖSYM'nin yapacağı mal ve hizmet alımlarında YÖK'ün uygun görüşü alınmak kaydıyla, sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu dışında tutulacak. Faaliyetleri ile ilgili şirket kurmak kurulmuş şirketlere ortak olmak, ÖSYM'nin görevleri arasında sayılacak. ÖSYM'nin 2 olan başkan yardımcısı sayısı 3'e, 7 olan yönetim kurulu üye sayısı 8'e çıkarılacak. ÖSYM Yönetim Kurulu, Başkanlığın sınav faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını sağlamak üzere şirket kurulmasını veya kurulu şirketlere iştirak edilebilmesini Bakanlar Kurulu'na teklif edebilecek. ÖSYM'de Dış İlişkiler ve İş Geliştirme ile Sınav Görevlileri Yönetimi adlı iki daire başkanlığı kurulacak. ÖSYM Başkanı ve başkan yardımcıları, kurulan şirketlerde görev alecek. Kamu kurum ve kuruluşları, Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, kişilerle ilgili olarak adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabilecek. Gerçek kişiler kendileriyle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını, yine bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulayabilecek, sonucu, fiziki veya elektronik ortamda mercine verebilecek.

Özürlü ertelemesi

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi yapılar, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor, sosyal ve kültürel alanlar, gerçek ve tüzel kişilerce yapılar, umuma açık hizmet veren her türlü yapıların, özürlülerin erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi için kanunla tanınan 7 yıllık süre, 8 yıla çıkarılacak. Belediye, kamu kurum ve kuruluşları, umuma açık hizmet veren yapı ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine, eksiklikleri tamamlamaları için 2 yıl daha ek süre verilebilecek. Umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler, verilen sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmezse her bir tespit için bin liradan 5 bin liraya kadar, belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ise 5 bin liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.