Anayasa Mahkemesi'nin gündemi

Anayasa Mahkemesi, yeni dönemde aralarında TOKİ'ye ait arazi ve arsalara, emlak vergisi muafiyeti getiren kanun, Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulmasını öngören kanun, ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili açılan davaların bulunduğu birçok dosyayı karara bağlayacak.

25 Ağustos 2011 Perşembe, 08:47
Abone Ol google-news

Yüksek Mahkeme, bu davaların yanı sıra Yüce Divan görevini de yürütecek. Yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ın Yüce Divan'a gönderilmesiyle Yüce Divan, tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcın davasına bakacak.

Anayasa Mahkemesi, 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı belirlenecek bir günde esastan karara bağlayacak.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin TOKİ'ye ait arazi ve arsalara, emlak vergisi muafiyeti getiren 5953 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı da esastan görüşecek. Kanuna göre, kamu hizmetine tahsis edilen arazi ve arsalar hariç olmak üzere TOKİ'nin talebi, Maliye ile Bayındırlık ve İskan bakanlarının ortak teklifi ve Başbakan'ın onayıyla belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazine'ye ait taşınmazlarla Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti, TOKİ'ye bedelsiz olarak devredilebiliyor.

CHP'nin, 5981 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adıyla ve Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı dava da Yüksek Mahkeme'nin gündeminde. Anayasa Mahkemesi, bu davayla ilgili de ilk incelemesini yaptı. Dosya, belirlenecek bir günde esastan karara bağlanacak.

Madencilik faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemeler içeren 5995 sayılı Maden Kanunu'nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli dava, Anayasa Mahkemesince önümüzdeki dönemde karara bağlanacak. CHP dava dilekçesinde, kanununun, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve işletme faaliyetlerine izin veren hükümlerine itiraz etmişti.

Kooperatifler Kanunu'nun, kontrolörlerin seçilme, çalışma esaslarıyla görev ve yetkilerinin tüzükle belirlenmesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kooperatifler ve üst birliklerinin yöneticilerini görevden alabilmesine olanak sağlayan hükümlerinin iptali istemiyle yine CHP'nin açtığı davada da ilk inceleme yapıldı. Anayasa Mahkemesi heyeti, belirlenecek bir günde davayı esastan karara bağlayacak.

Büyükelçilerin hükümeti de temsili

Yüksek Mahkeme, yine CHP'nin açtığı davada, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un, ''Büyükelçilerin, nezdinde görevli bulunduğu ve akredite edildiği ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti hükümetini de temsil edeceğine'' ilişkin hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini de esastan görüşecek. CHP, Dışişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un ''büyükelçilerin, görev yaptıkları ülkelerde devleti, Cumhurbaşkanını ve hükümeti temsil edeceğine'' ilişkin hükme ''hükümeti temsil'' yönünden itiraz etmişti.

Anayasa Mahkemesi, veterinerleri ilgilendiren bir davayı gelecek dönemde esastan karara bağlayacak. CHP, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle de dava açmış, Anayasa Mahkemesi de davayla ilgili ilk incelemesini yapmış ve davayı esastan görüşmeye karar vermişti. Kanunun, süs kuşları ve hayvanları satan iş yerlerine sadece bu bitki ve hayvanlarla ilgili tıbbi ürünler satma sınırlaması getiren, hayvan kökenli gıdaların denetimini sadece veteriner hekimlere bırakan, çeşitli konularda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yetki veren hükümlerinin iptali talep edilmişti.

Akkuyu'nun geleceği

Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulmasını öngören ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun''un bazı hükümlerinin iptali istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru da Yüksek Mahkeme'nin gündeminde bekliyor.
CHP dava dilekçesinde, ''bir ihale anlaşmasının'', Anayasa'nın 90. maddesindeki uluslararası anlaşmalara verdiği üstün statüden yararlanmak için uluslararası anlaşma haline getirildiğini iddia etmiş, bunun hukuk devletine, idarenin tüm yargı ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olması ilkesine aykırılık teşkil ettiğini savunmuştu.
Kamuoyunda tartışmalara neden olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili dava da Yüksek Mahkeme'nin gündeminde bekliyor. CHP, kanunun, ''Başkanlık, bu kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır'' hükmünün, ''YÖK'ün Anayasadaki görev ve yetkilerini ÖSYM'ye devretmesine yol açtığı'' gerekçesiyle iptalini istemişti. Mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usul ve esasların, Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak YÖK'ün hazırlayacağı yönetmelikle belirlenmesine ilişkin düzenlemeye, ''hiçbir çerçeve çizilmeden, ölçüt getirilmeden, mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usul, esasları, doğrudan yönetmeliğe bıraktığı'' iddiasıyla itiraz eden CHP, ÖSYM Başkanı'nın ilgili Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan müşterek kararnameyle atanmasına ilişkin hükmün de iptalini istemişti.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin açtığı hükümete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yasa kapsamında yürürlüğe giren bazı KHK'ların iptali istemiyle yapılan başvuruda da ilk incelemeyi yapacak.

İlk kez bir yargıç Yüce Divan'da

Yüce Divan olarak görev yapan ve bugüne kadar yalnızca siyasileri yargılayan Anayasa Mahkemesi heyeti, tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcı yargılayacak. Yargıtay Başkanlar Kurulunun, yüksek yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermesiyle Yüce Divan, tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcın davasına bakacak.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ile CNR Fuarcılık arasındaki bir davada rüşvet verildiği iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan hakkındaki soruşturma, suç tarihinde görevi başında bulunması nedeniyle Yargıtay tarafından yürütülmüştü. Yargıtay Başkanlar Kurulu da Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermişti.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 148. maddesine göre, Cumhurbaşkanı'nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor. Anayasa'nın bu maddesinde geçen yıl yapılan değişiklikle TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanının da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanmalarının yolu açılmıştı.

Daha önce kesin olan Yüce Divan kararlarına, yeniden inceleme yolu da geçen yıl yapılan Anayasa değişikliğiyle açıldı. Buna göre, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışan Anayasa Mahkemesi heyeti, Yüce Divan yargılamalarını, Başkanın veya belirleyeceği bir başkanvekilinin başkanlığında en az 12 üyeyle yapacak. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilecek. Genel Kurul'un yeniden inceleme sonucu verdiği kararlar kesin olacak.

Ceza davası prosedürü izlenen Yüce Divan yargılamalarında, Yüce Divan'da savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya vekili yapıyor.