Devlet Sırrı Kurulu geliyor

Meclis'e gönderilen Devlet Sırrı Kanunu Tasarısıyla, bilgi ve belgelere devlet sırrı niteliğini verme işlemlerini yapmak üzere Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında Devlet Sırrı Kurulu kurulacak. Mahkemelerce talep edilen devlet sırrı niteliği taşıyan bilgi ve belgeler, Kurulca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilecek.

02 Kasım 2011 Çarşamba, 08:22
Abone Ol google-news

Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı'na göre, bu kanun devlet sırrı niteliği taşıyan bilgi ve belgeler ile diğer gizli bilgi ve belgeleri bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsayacak.

Devlet sırrı

Tasarıda, devlet sırrı, "Açıklanması veya öğrenilmesi, devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek, anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek ve bu nedenlerle niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgeler" olarak tanımlandı.

Tasarıya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu ikili veya çok taraflı antlaşmaların gizliliğe ilişkin hükümleri saklı olacak. Bu anlaşmalara ilişkin gizlilik derecesi verilmiş bilgi ve belgeler, niteliğine göre devlet sırrı olarak veya diğer gizlilik derecesine sahip kabul edilecek.

Devlet Sırrı Kurulu ve Devlet Sırrı Üst Kurulu

Bilgi ve belgelere devlet sırrı niteliğini verme yetkisi, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında; Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları müsteşarlarından oluşan Devlet Sırrı Kurulu'na ait olacak. Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlıkça yerine getirilecek. Kurul, Başbakanlık Müsteşarının daveti üzerine toplanacak. Kurulun çalışma esas ve usulleri Kurulca belirlenecek.

Başbakan, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, Milli Güvenlik Kurulu kendi görev alanlarına ilişkin bilgi ve belgelerin devlet sırrı olarak belirlenmesini Kurula doğrudan teklif edebilecek.

Cumhurbaşkanlığına ait bilgi ve belgelerin niteliğini Cumhurbaşkanı takdir edecek.
Kurulun bilgi ve belgelerin nitelenmesine ilişkin kararlarına karşı açılan davalarda nihai olarak görüş bildirmek üzere, Başbakan'ın başkanlığında; Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlarından oluşan Devlet Sırrı Üst Kurulu kurulacak.

Süre

Devlet sırrı niteliği süreli veya süresiz olarak verilebilecek. Süreli verilen devlet sırlarının süreleri her bilgi ve belgelerin üzerinde belirtilecek ve bu süre 75 yılı geçemeyecek.
Devlet sırrı niteliği veya süreleri Kurulca her zaman değiştirilebilecek veya kaldırılabilecek. Süresi belirtilmeyen devlet sırrı niteliği 10 yılda bir, 10 yıldan fazla süreli olanlar 5 yıllık sürelerle gözden geçirilecek.
Süresiz devlet sırrı niteliğine sahip bilgi ve belgeler, Kurulca aksi kararlaştırılmadıkça 50 yıl sonra bu niteliklerini kaybedecek.

Mahkemelerce talep edilen devlet sırrı niteliği taşıyan bilgi ve belgeler, Kurulca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilecek. Ancak verilmeyen bilgi ve belgeler davada ilgili aleyhine sonuç doğurmayacak.
Devlet sırı niteliği taşımamakla birlikte gizli bilgi ve belgelerin mahkemelerce talep edilmeleri halinde gönderilmesi esas olacak.
Ceza kavuşturmasında; devlet sırrı niteliği taşıyan bilgi ve belgeler ile diğer gizli bilgi ve belgelerin taraflara incelettirilmesinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 125. maddesindeki usul uygulanacak.
Cumhurbaşkanı, bilgi ve belgeleri mahkemeye gönderme hususunu kendisi takdir edecek.

Her türlü tedbir alınacak

Mahkemelere ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmesine karar verilen bilgi ve belgelerin, mahkemelere ve Cumhuriyet başsavcılıklarına intikali sürecinde yetkili makam veya merci, teslim edilmelerinden sonra ise, mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıkları bunların yetkisiz kişilerce elde edilmesini veya açıklanmasını önlemek için her türlü tedbiri alacak.

Bu kanunda belirtilen koruma yükümlülüklerine aykırı hareket edenler, Türk Ceza Kanununun 258. maddesi uyarınca cezalandırılacak.Belirtilen fiillerin devlet sırlarına karşı basın, yayın veya internet yoluyla işlenmesi halinde fail hakkında verilecek ceza yarı oranında artırılarak hükmolunacak.

Gerekçe

Tasarının gerekçesinde, iç ve dış güvenlik, askeri ve siyasi alanlar dışında ekonomik alanlardaki devlet sırları ve gizliliklerin de kapsama alındığı belirtilerek, "Koşullarının varlığı halinde devlete ait bir kısım ekonomik bilgi ve belgeler de devlet sırrı ya da gizlilik kavramları içerisinde nitelendirilebilecektir" denildi.