Diş tedavilerinde özele sevk yapılmayacak

Maliye Bakanlığı, diş tedavileri için özel kuruluşlara sevki kaldırdı. Diş tedavilerinin resmi kurumlarda yapılmasını öngören Maliye Bakanlığı, iltihabi bağırsak hastalıklarında iç hastalıkları uzmanı veya genel cerrahi uzmanı tarafından reçete edilen ilaçları ödeyecek.

05 Eylül 2009 Cumartesi, 08:48
Abone Ol google-news

Maliye Bakanlığı, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Teblği'ni yayımladı. Maliye Bakanlığı, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8'inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatın Bakanlığa verdiği yetki ve görevler çerçevesinde, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve yargı organlarınca verilen kararlar sebebiyle ortaya çıkan hukuki boşlukların giderilmesi amacıyla, 23 Ekim 2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan (6) Sıra No'lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gitti.

 

Diş tedavisi için özel sevk olmayacak

Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kuruluşlarına sevki düzenleyen 5'inci maddenin 7 numaralı bendini yürürlükten kaldıran Maliye Bakanlığı, söz konusu maddede yer alan 8 numaralı bendin bent numarasını 7, 9 numaralı bendin bent numarasını da 8 olarak değiştirdi. Maliye Bakanlığı'nın Tebliğ'ine göre "Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi" başlıklı 2 numaralı fıkrası ile 7 Şubat 2009 tarihli 8 Sıra No'lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 2'nci maddesini yürürlükten kaldırıldı. Maliye Bakanlığı, Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi başlıklı 1 numaralı fıkraya aşağıdaki benti ekledi:

"Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimliklerine sevk yapılmayacak. Diş tedavileri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlanacak."

Diş tedavisiyle ilgili değişiklikler, 17 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak. Böylece, Maliye Bakanlığı bu düzenlemeyle, kamuoyunda uzun bir süredir diş tedavilerinin özelde yaptırılabileceği beklentisini ortadan kaldırmış oldu.


Faktör ve diğer kan ürünü reçetelerinde bürokrasi azaltıldı

Maliye Bakanlığı faktör ve diğer kan ürünlerinin reçetelerinin, Türk Eczacıları Birliğince oluşturulacak usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak verilmesini, bu reçetelerin ödenebilmesi için Türk Eczacıları Birliği Bölge Eczacı Odasının onayı aranmasıyla ilgili 7'inci maddenin "ı" bendini yürürlükten kaldırdı.

 

İltihabik bağırsak hastalıkları ilaçları iç hastalıklar ve genel cerrahi uzmanlarınca reçete edilecek

Maliye Bakanlığı Tebliği'nde, crohn hastalığında (iltihabik bağırsak hastalıklarında), diğer tedavilere cevap vermeyen fistülize vakalarda bu durumun ve daha önce almış olduğu ilaçların günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten gastroenteroloji veya genel cerrahi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve kullanılacak ilacın dozu ve süresini gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanması ve iç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödeneceğini öngörüldü.

Ayrıca daha önce "gastroenteroloji veya genel cerrahi uzman hekimlerinin yazması halinde bedeli ödenen bu ilaçlar, artık "erişkin/çocuk gastroenteroloji, çocuk cerrahisi veya genel cerrahi uzman hekimleri" tarafından yazılabilecek. Ülseratif kolit hastalığında infliksimab; kortikosteroidler ve 6-MP veya AZA ile uygun dozlarda ve en az 8 haftalık sürede yapılan konvansiyonel tedaviye yetersiz yanıt veren ya da tolere edemeyen veya bu terapiler için tıbbi kontrendikasyonları olan hastalarda şiddetli aktif ülseratif kolit bulgularının devam etmesi halinde, bu durumun belirtildiği gastroenteroloji uzman hekimi veya genel cerrahi uzmanı tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak, bu uzmanlar ve iç hastalıkları uzman hekimlerince reçetelendirilecek."

Maliye Bakanlığı'nın Tebliği'nde antideprasanlar, hepatit tedavisi, büyüme hormonu kullanım esasları, multipl skleroz hastalığında beta interferon ve copolymer-l kullanım ilkelerini belirledi.

 

Maliye Bakanlığı "Dayanak" bendinde değişikliğe gitti

Maliye Bakanlığı söz konusu tebliğin "Amaç, kapsam ve dayanak" başlıklı 1'inci maddesinin "dayanak" başlıklı 3 numaralı bendinde değişikliğe gitti. şu şekilde değiştirdi: "Bu Tebliğ; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 209 uncu maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesi, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ve geçici 8 inci ve geçici 9 uncu maddeleri ile Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve kapsama dahil kişilere tedavi yardımı sağlanmasına ilişkin ilgili diğer mevzuatları hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir."