Fatura demokrasiye

OHAL kapsamında ilk kanun hükmünde kararname yayımlandı. Darbecilerin ve bunu fırsat bilenlerin ödettiği bedel netleşiyor.

23 Temmuz 2016 Cumartesi, 21:30
Abone Ol google-news

Hükümetin OHAL kapsamında çıkardığı ilk kanun hükmünde kararnameyle (KHK), gözaltı süresi 30 güne kadar uzatıldı, cemaatle bağlantısı olduğu düşünülen 1372 yurt, okul, vakıf, dernek ve sendika kapatıldı. Kapatılan kuruluşların malvarlığı kamuya devredilirken, yüksek yargı üyeleri, hâkim ve savcılar, TSK personeli ve kamu çalışanlarının görevlerinden atılması kolaylaştırıldı. Darbecilere ‘olağanüstü” yargılama usulleri getirilirken, avukat sayısı 3, tutukluların aileleriyle telefonla görüşme hakkı 2’ye düşürüldü. İfadeler polisçe alınabilecek, kovuşturma sürecinde iddianameler özetlenerek okunabilecek. Şüphelilerin avukatlarıyla görüşmesi sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınabilecek. OHAL kapsamında çıkarılan ilk KHK’de şu düzenlemeler yer alıyor:

İşte kapatılan üniversiteler

1372 KURUM KAPATILDI

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu belirlenen Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ-PDY) üyeliği ve irtibatı belirlenen 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı.

MALLAR HAZİNEYE

Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak devredilecek. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak.

KAPATMA KOMİSYONU

KHK’de kapatılan kuruluşlar arasında yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun önerisi üzerine bakan onayı ile kapatılacak.

ÖĞRENCİLER DEVLETE

Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, YÖK tarafından devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilecek. Yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecek. Bu konuyla ilgili kararları YÖK alacak.

YÜKSEK YARGIYA TIRPAN

Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun salt çoğunluğunca Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu’nca hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nca; Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanı’nın başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilecek. Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve hususi damgalı pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarını 15 gün içinde tahliye edecek.

ADAYLIKTAN ASİLLİĞE

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca mesleğe kabul edilmeleri halinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilecek.

OLAĞANÜSTÜ YARGILAMA

Gözaltı süresi 30 gün: Olağanüstü halin devamı süresince gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 30 gün olacak. Yakalanan asker kişiler, adli kolluk görevlilerine teslim edilecek.

Avukatlarla görüşme görüntülü: Tutuklu olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve talimat verilmesi veya yorumlarıyla gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi ihtimalinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısının kararıyla, görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilecek. Tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilecek. Tutuklu hakkında, tutanak tutulması halinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle tutuklunun avukatlarıyla görüşmesi sulh ceza hâkimliğince yasaklanabilecek.

Tutukluların aileleriyle görüşmeye sınırlama: Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilecek. Adalet Bakanlığı ile cumhuriyet başsavcılığının yetkileri saklı olacak. Tutuklular telefonla haberleşme hakkından ancak on beş günde bir ve bu bentte sayılan kişilerle sınırlı olarak 10 dakikayı geçmemek üzere faydalanabilecek.

Olağanüstü yargılama: Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında veya duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilecek. Olağan zamanlarda kovuşturma sürecinde avukat sınırlaması bulunmuyor. Ceza mahkemelerinde duruşmanın başlamasından önce iddianame veya iddianame yerine geçen belge özetlenerek de anlatılabilecek. Olağan zamanlarda iddianame veya iddianame yerine geçen belgenin tamamının okunması zorunluluğu bulunuyor. Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri duruşma olmadan dosya üzerinden karara bağlanabilecek. Yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın kamu görevlileri de dahil olmak üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri adli kolluk görevlileri tarafından da alınabilecek.

Darbe mağdurlarına aylık: Darbe girişimi sırasında yaşamını yitirenlerin eş ve çocukları ile yaralanan sivillere Terörle Mücadele Yasası kapsamında aylık bağlanacak.

Olağanüstü sorumsuzluk: KHK kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacak.

MESLEKTEN ATILMA İKİ DUDAK ARASINDA

Terör örgütleri veya MGK’ce devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ya da irtibatı olduğu değerlendirilen TSK personeli, ilgili kuvvet komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanı’nın inhası (yazı), Milli Savunma Bakanı’nın onayı; Jandarma personeli Jandarma Genel Komutanı’nın teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı; Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli Sahil Güvenlik Komutanı’nın teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı; Milli Savunma Bakanlığı personeli bakanın onayı; YÖK personeli, YÖK Başkanı’nın teklifi üzerine YÖK Genel Kurulu kararı ile kamu görevinden çıkarılacak.

Belediye çalışanlarına kurul: Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanı’nın onayıyla memurluktan atılacak.

657’ye göre yapılacak: Devlet Memurları Yasası’na tabi memurlardan açığa alanlar, söz konusu yasanın hükümlerine göre soruşturulacak. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar memurluktan atılacak. Bunların dışında her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun önerisi üzerine ilgisine, göre ilgili bakan onayıyla atılacak. Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılacak.

Dönüş yok: Görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek. Görevden çıkarılanların, kamudaki her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu görevleri de sona ermiş sayılacak.

Hükümet atamada yetkili olacak: Kamu görevi sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara, Merkezi Yönetim Bütçe Yasası ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama yapılabilecek.

KOORDİNASYON İÇİN KURUL

Başbakan ya da görevlendireceği bir bakanın başkanlığında, ilgili bakanlık ve diğer kamu ve kuruluşlarının müsteşar ve üst düzey yöneticilerinden oluşacak Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. İllerde valinin, ilçelerde kaymakamın başkanlığında OHAL büroları kurulacak. OHAL büroları bünyesinde alt komisyonlar oluşturulabilecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIMA GÜVENCE

15 Temmuz’dan beri halkı meydanlara toplamak için ulaşımı ücretsiz yapan AKP, KHK ile buna yasal dayanak getirdi. Buna göre, valilikler, belediyeler ile bağlı kuruluşlarından talep edilecek her türlü araç-gereç, malzeme ve gıda maddesi ile diğer mal, hizmet ve ihtiyaçlar ücretsiz olarak karşılanabilecek.