HDP, YSK'ya başvurdu... Yurtdışı sandıklarda 'Yedek anahtar' şüphesi

Bern’de, seçim sandığının saklandığı odanın anahtarını AKP’li üye, Erdoğan’ın mitingi için gittiği Almanya’ya götürdü. Anahtarı olan 3 kişi olmadan kapı açılamazken büyükelçilik yetkilileri yedek anahtarla kapıyı açtı. HDP, durumu tutanakla belgeleyerek YSK’ya başvurdu.

13 Mayıs 2015 Çarşamba, 14:36
Abone Ol google-news

Yurt­dı­şın­da, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri için oy kul­lan­ma iş­lem­le­ri 8 Ma­yı­s’­ta baş­lar­ken İs­viç­re­’de oy­la­rın sak­la­na­ca­ğı oda ile il­gi­li skan­dal bir ge­liş­me ya­şan­dı.

Bugün gazetesinden Ezelhan Üstünkaya'nın haberine göre san­dık gü­ven­li­ği­ni tar­tış­ma­ya açan olay, 91 bin ka­yıt­lı seç­me­nin bu­lun­du­ğu İs­viç­re­’nin oy kul­la­nı­lan üç mer­ke­zin­den bi­ri­si olan Bern Kon­so­los­lu­ğu'nda 10 Ma­yıs 2015’te ya­şan­dı. HDP’­li tem­sil­ci­le­rin tut­tu­ğu tu­ta­na­ğa gö­re; oy kul­lan­ma­ya ge­len va­tan­daş­la­ra san­dık­la­rın oda­lar­dan çı­kar­tı­la­ma­dı­ğı ile­til­di. Ku­ra so­nu­cu Bern Kon­so­los­lu­ğu­’n­da­ki sak­la­ma oda­sı­nın bir anah­ta­rı­nı alan AKP'li tem­sil­ci­nin, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan'ın Al­man­ya'da­ki et­kin­li­ği­ne gi­der­ken anah­ta­rı da be­ra­be­rin­de gö­tür­dü­ğü an­la­şıl­dı.

SANDIKLAR ÇIKARILDI

AK­P’­li tem­sil­ci­ye ula­şı­la­ma­ma­sı ne­de­niy­le oda­nın açı­la­ma­dı­ğı ve san­dık­lar­la oy pu­su­la­la­rı­nın oda­dan çı­kar­tı­la­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Bu­nun üze­ri­ne

bü­yü­kel­çi­lik yet­ki­li­le­ri dev­re­ye gir­di. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de kul­la­nı­lan ve krip­to­lu oda­da mü­hür­lü zarf için­de bu­lu­nan ye­dek anah­tar­la­rı dev­re­ye sok­tu. HDP, YSK’­nın ye­dek anah­tar uy­gu­la­ma­sı ile il­gi­li ka­ra­rı ve be­ya­nı ol­ma­dı­ğı­nı, si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri­nin ye­dek anah­tar­lar­dan ha­be­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Oda­nın açı­la­ma­ya­ca­ğı iti­ra­zın­da bu­lun­du. An­cak iti­ra­za rağ­men tu­ta­nak eş­li­ğin­de ye­dek anah­tar­la oda açı­la­rak san­dık­lar çı­ka­rıl­dı.

‘OYLAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR’ ENDİŞESİ

HDP, ye­dek anah­tar­la­rın ol­du­ğu­nun or­ta­ya çık­ma­sı üze­ri­ne, par­ti­le­rin ha­be­ri ol­ma­dan tüm kon­so­los­luk­lar­da­ki san­dık­la­ra ve se­çim ma­ter­yal­le­ri­ne eri­şi­le­bi­le­rek oy­la­rın de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği tep­ki­si gös­ter­di. HDP, Eş Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ür­küt im­za­sıy­la YSK’­ya di­lek­çe ile baş­vur­du. Ber­n’­de­ki ola­ya iliş­kin 10 Ma­yı­s’­ta tu­tu­lan tu­ta­nak­la­r da di­lek­çeye eklendi.

YSK: 3 KİLİT İLE AÇILIR

YSK, yurt­dı­şı oy­la­rı­nın, ka­pı­sın­da en az 3 fark­lı ki­li­di olan ve özel gü­ven­lik­li bir oda­da sak­lı tu­tul­ma­sı, ko­mis­yo­nun iz­ni ol­ma­dan bu oda­ya gi­riş çı­kış ya­pı­la­ma­ma­sı yö­nün­de ka­rar al­mış­tı. Üç ki­li­din anah­tar­la­rı­nın bi­ri­si ko­mis­yon baş­ka­nın­da di­ğer iki­si ku­ra ile be­lir­le­ne­cek si­ya­si par­ti ko­mis­yon üye­le­rin­de bu­lun­ma­sı, anah­tar bu­lu­nan tüm si­ya­si par­ti üye­le­ri bir ara­ya gel­me­den sak­la­ma oda­sı­nın açıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ka­ra­ra bağ­la­dı.

YEDEK UYARISI

CHP, yurtdışı seçimleriyle ilgili parti görevlilerine yönelik eğitim kitapçığında parti görevlilerine üç anahtarlı oda ile ilgili uyarı yapmıştı. CHP Belçika Birliği Başkanı Zuhal Kayhan anahtarların yedeklerinin yapılmış olabileceği uyarısında bulunmuştu.

2.8 MİLYON OY

2.8 mil­yon gur­bet­çi seç­men 54 ül­ke­de 112 tem­sil­ci­lik­te oy kul­la­na­cak. Yurt dı­şın­da oy kul­la­nı­mı 8-31 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak. Yüz­de 10 se­çim ba­ra­jı­nı aş­mak için san­dık gü­ven­li­ği­ne önem ve­ren HDP kri­tik önem ta­şı­yan yurt­dı­şı oy­la­rı­nı ya­kın­dan ta­kip edi­yor