HSYK çalışma usul ve esasları belirlendi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

04 Temmuz 2012 Çarşamba, 09:39
Abone Ol google-news

Yönetmelikle, 14 Temmuz 1981 tarihli Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İç Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğe göre, HSYK Genel Kurulu ve daireler, Kurulda belirlenen yerde toplanacak. Genel Kurul toplantıları, başkanvekilinin; daire toplantıları, ilgili daire başkanının uygun görmesi halinde başka bir yerde de yapılabilecek.

Genel Kurul, her yılın ocak ayının onuncu iş günü kendiliğinden toplanarak, yıllık olağan toplantı gün ve saatlerini tespit edecek. Olağanüstü sebepler nedeniyle bu tarihte toplantı yapılamaması durumunda sebebin ortadan kalkmasını müteakiben başkanın belirleyeceği tarihte toplantı yapılacak.

Daireler, daire başkanının çağrısı üzerine her yılın ocak ayında yapılan ilk toplantısında, yıllık olağan toplantı gün ve saatlerini tespit edecek. Genel Kurul veya Daireler; Başkan, daire başkanı veya Kurul üyelerinden birinin talebi üzerine daha önce tespit edilen olağan toplantı gün ve saatlerinde değişiklik yapabilecek.

Gereken hallerde başkan, Genel Kurulu; daire başkanı ise daireyi olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Kurul üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine başkan, Genel Kurulu; daire başkanı ise daireyi olağanüstü toplantıya çağıracak. Genel Kurul, en az on beş üyeyle toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak. Daireler, en az beş üyeyle toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

Genel Kurulun ilk defa verdiği kararlara karşı yeniden inceleme, daire tarafından verilen kararların ise itirazının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında; Başkan, ilgili veya şikayetçinin talebi doğrultusunda karar verilebilmesi için oyların dağılım yöntemi de dahil üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşılması gerekecek. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde talep reddedilmiş sayılacak.

Genel Kurul toplantı gündemi, başkan tarafından, başkanvekilinin de görüşü alınmak suretiyle, işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenecek. Dairelerin toplantı gündemi, daire başkanı tarafından işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenecek. Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, görüşülecek işleri ve bunların sırasını gösterecek.

Görüşme usulü

Genel Kurul toplantılarını başkan veya başkanvekili açacak, yönetecek ve gerektiğinde toplantıya ara verecek. Toplantı açıldıktan sonra toplantı yeter sayısının bulunduğu tespit edilirse gündeme geçilecek. Toplantı yeter sayısının bulunmaması durumunda gündem ertelenecek. Daire toplantılarında da belirtilen usul uygulanacak.

Gündemdeki işler hakkında, ilgisine göre Genel Sekreter ve yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcıları, Kurul müfettişleri ve tetkik hakimleri görüşlerini açıklayabilecek. İlgisine göre başkanvekili ya da daire başkanı tarafından veya onların onayı ile ihtiyaç duyulması halinde belirli bir konuda görüşlerinden yararlanılmak üzere daire ya da genel kurul toplantılarına uzman kişiler davet edilebilecek. Görüşünü belirtmek isteyen üyelere başkan tarafından talep sırasına göre söz verilecek. Genel Kurul ve dairedeki işler, gündemdeki sıraya göre incelenecek ve karara bağlanacak.

Gündeme ilişkin konular yeterince tartışıldıktan ve görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilecek. Aksine hüküm bulunmayan veya karar alınmayan durumlarda, oylama açık yapılacak. Seçimlerde gizli oy ve açık sayım esas olacak. Önce usule ilişkin hususlar oylanacak. Usul konusunda azınlıkta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorunda olacak. İlgisine göre başkan, başkanvekili ya da daire başkanı, yaş itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları toplayacak ve en sonunda kendi oyunu kullanacak. Üyeler kabul ve ret şeklinde oy kullanacak. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Oyların eşitliği veya karar nisabına ulaşılamaması sebepleriyle karar alınamayan konular, bir sonraki toplantı gündeminde öncelikle görüşülecek. Oylamanın sonucu ilgisine göre başkan, başkanvekili ya da daire başkanı tarafından tespit edilecek ve açıklanacak.