İşte CHP seçim simülasyonu: Son seçim anketi sonuçları

2015 genel seçimleri sonuçlarını tahmin etmek üzere son seçim anketi CHP'den geldi. CHP'nin seçim simülasyonuna göre hangi parti ne kadar oy olacak?

13 Mayıs 2015 Çarşamba, 09:53
Abone Ol google-news

7 Haziran seçimlerine 23 gün kala CHP'nin 'seçim simülasyonu' yayınlandı. 

CHP'NİN SEÇİM SİMÜLASYONUNA GÖRE HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALACAK?

 6-7 Ma­yı­s’­ta, “te­sa­dü­fi ör­nek­le­me yön­te­mi­”y­le seç­me­nin oy ver­me ter­ci­hi­ni be­lir­le­mek ama­cıy­la 33 il’­de, bin 618 ki­şiy­le gö­rü­şen CHP'nin yaptığı ankette, 'oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, ka­rar­sız ve söy­le­mek is­te­me­yen­le­r'in oran­la­rı da dik­ka­te alı­nıp par­ti­le­re da­ğı­tıl­dı­ğın­da;

İşte Cumhuriyet'in Seçim 2015 sayfası

-AK Parti yüz­de 39,2,

-CHP yüz­de 28,1,

-MHP yüz­de 17,8,

-HDP yüz­de 10,3,

-di­ğer par­ti­ler yüz­de 4,6 oy oranında gözüküyor.

-Seçmenler han­gi par­ti­ye oy ve­re­cek­le­r:

-AK Parti yüz­de 33,1,

-CHP yüz­de 17,3,

-MHP yüz­de 9,5,

-HDP yüz­de 6,1,

-Saa­det Par­ti­si yüz­de 1,

-di­ğer par­ti­ler yüz­de 2,

-“oy kul­lan­ma­m” di­yen­le­rin ora­nı yüz­de 2,

-ka­rar­sız ya da söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de 27 ol­du.

İŞTE MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Araş­tır­ma şir­ke­ti­nin bul­gu­la­rın­dan yo­la çı­kıp, bu du­rum­da par­ti­le­rin çı­ka­ra­bi­le­ce­ği mil­let­ve­ki­li da­ğı­lı­mı­nın na­sıl ola­ca­ğı­nı CHP’­li bir uz­man he­sap­lat­tır­dı. Bu­na gö­re;

AK Parti 232

CHP 151

MHP 104

HDP 63

HDP BARAJ ALTINDA KALIRSA

HDP’­nin ba­raj al­tın­da kal­ma­sı du­ru­mun­da CHP ve MHP’­ye önem­li sa­yı­da mil­let­ve­ki­li kay­ma­sı ola­cak. Araş­tır­ma­yı ya­pan şir­ke­tin CHP’­li­le­re öne­ri­si şöy­le olu­yor:

“CH­P’­nin oy ora­nı­nı yüz­de 30’la­rın üs­tü­ne ta­şı­ma­sı, par­ti prog­ra­mın­da­ki so­mut 5 pro­je­nin (bun­lar­dan özel­lik­le emek­li­le­re bay­ram ik­ra­mi­ye­le­ri ile ta­şe­ron iş­çi­li­ğin kal­dı­rı­la­ca­ğı­na da­ir inanç en yük­sek oran­da­dır) gün­dem­den dü­şü­rül­me­den ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne olan inan­cı ar­tır­mak ile müm­kün gö­rül­mek­te­dir. Sa­vun­ma po­zis­yo­nun­da olan AKP ise oy yi­tir­me­ye de­vam edi­yor. İki baş­lı gö­rün­tü de oy kay­bın­da et­ki­li olu­yor.”

İŞTE GEZİCİ'NİN ANKETİ

[Haber görseli]