Meclis'te 'açık oy ' tartışması: 6. Madde yeniden oylandı

AKP ile MHP'nin birlikte TBMM'ye getirdiği 'başkanlık anayasası'nın görüşmelerinde ikinci tur bugün başladı.Genel Kurul'da ikinci turda ilk 7 madde kabul edildi.6. maddenin oylaması sırasında Meclis Başkanvekili Bahçekapılı, oturuma ara verdi.6. madde tekrar oylandı.

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:18
Abone Ol google-news

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 2. turu bugün başladı.İkinci turun birinci gününde görüşülen, Anayasa değişiklik teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu kalan maddelerin görüşülmesi için bugün saat 14:00'te tekrar toplanacak.Anayasa değişiklik teklifinde 2. turun 3 gün sürmesi planlanlanıyor.

1. MADDE 345 OYLA KABUL EDİLDİ

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde ‘yargı yetkisi' başlıklı birinci maddenin oylaması için 486 vekil sandık başına gitti. Sandıktan 345 kabul, 140 red ve 1 oy ise boş çıktı. Bu maddeye göre Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, ‘Bağımsız ve tarafsız’ mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

2. MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

* MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

İkinci madde oylamasına 485 milletvekili katıldı. 342 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. 4 oy boş çıktı. Birinci turda bu maddeye 343 kabul oyu verilmişti.

3. MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

* MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

Milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e düşüren Anayasa paketinin 3. Maddesi Genel Kurul'da kabul edildi. Bu madde oylamasına 485 milletvekili katılırken, 342 kabul, 137 ret oyu çıktı. 3 oy geçersiz sayılırken, 3 oy da boş çıktı.

4. MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

MADDE 4- 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

Anayasa değişiklik teklifinin 4. maddesi de kabul edildi. Oylamada 482 oy kullanıldı. Oyların dağılımı şöyle, "342 kabul,138 ret, 4 boş,1 çekimser,1 geçersiz "

5 MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

MADDE 5- 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

Anayasa değişiklik teklifinde 5. maddenin oylaması sona erdi.Teklifin 5. maddesi 342 oyla kabul edildi.

6. MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

MADDE 6- 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır. “MADDE 98- Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

Altıncı madde 2. kez oylandı.Teklifin 6. maddesi 342 oyla kabul edildi.

<video:662333>

 

6. MADDENİN OYLAMASI İPTAL EDİLDİ

Anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda 6. maddenin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda tamamlandı.Maddenin oylaması sırasında AKP Milletvekillerin kabine girmemesi ve oyların çetelesinin tutulması üzerine CHP'li vekiller tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı oturuma 15 dakika ara verdi.6. maddenin oylaması iptal edildi.6. madde tekrar oylandı.

Oylama sırasında yaşananları CHP Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından paylaştı.Yarkadaş tweetlerinde 'Altıncı Madde oylanırken, AKP'liler kabinlere girmemekte ISRAR ediyor. AKP'li vekiller de kimin hangi oyu verdiğinin çetelesini tutuyor.AKP'li vekiller üzerinde kurulan baskıya itiraz ettik-kayıt altına aldırdık. Meclis Başkan Vekili Bahçekapılı oylama sürerken ara verdi.AKP ve MHP'li vekiller üzerinde gözle görülür bir baskı var. Bu çok açık bir biçimde hissediliyor. Bakanlar, vekillere oyunu gösteriyor.Böyle bir oylamada, hiçbir AKP'li vekilin yerinde olmak istemezdim. AÇIK oy kullanmak ve bunu parti komiserine göstermek iradesizliktir.AKP'li Meclis Başkan Vekili Bahçekapılı bile kendi partisinin tutumuna daha fazla tahammül edemedi. Kürsüye gelmemekte ISRAR ediyor...Meclis Başkan Vekili B.Kapılı, 6. Madde oylamasını iptal ettiğini açıkladı. Kayıtlara geçsin diye sebebini soruyoruz. AKP açıkta ısrarlı.' dedi.

7. MADDE 340 OYLA KABUL EDİLDİ

MADDE 7- 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “A. Adaylık ve seçimi MADDE 101-Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

Anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda 7. maddenin oylaması sona erdi.Teklifin 7. maddesi 340 oyla kabul edildi.

CHP'LİLERİN 'OYLAMADA USULSÜZLÜK' TUTANAĞI KABUL EDİLMEDİ

Anayasa değişiklik teklifinin 2. turu gergin başladı.Genel Kurul'da CHP'li katip üyeler gizli oylamalar sırasında yaşanan usulsüzlükleri tutanak altına aldığının ortaya çıkması AKP'yi telaşlandırdı. Meclis Başkanvekili Bahçekapılı, CHP'lilerin tutanağını kabul etmedi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tutanağı artık tuttuklarını bu tutanağı da Anayasa Mahkemesi'ne ileteceklerini bildirdi.