Sağlık değil ticaret

KHK taslağında, geçen dönem Meclis'te kadük olan kamu hastane birlikleri tasarısındaki tartışma yaratan hükümlere de yer veriliyor. Sağlık yönetimi sil baştan değişirken TTB sağlık alanının piyasalaştırılmak istendiğine dikkat çekti.

26 Ağustos 2011 Cuma, 07:25
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı, kanun hükmünde kararname (KHK) ile teşkilat yapısında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sağlık örgütleri ile paylaşılmayan KHK taslağında, geçen dönem Meclis’te kadük olan kamu hastane birliklikleri tasarısındaki tartışma yaratan hükümlere de yer veriliyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), düzenlemenin Meclis’te tartışılmadan geçirilmek istendiğini kaydetti. TTB’nin ulaştığı KHK taslağında şu hükümler yer alıyor:

- Sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia edenlerin tazminat taleplerini değerlendirmek ve uzlaşma ile sonuçlandırmak üzere uzlaştırma komisyonları kurulacak. TTB, komisyonun işleyişine ilişkin konuların taslakta yer almadığına dikkat çekti ve sigorta şirketlerinin temsiline yer verilirken ilgili meslek kuruluşlarının temsilcilerine yer verilmediğini kaydetti.

- Geçen dönem TBMM gündeminde bulunan ancak seçim sonrası kadük olan Kamu Hastane Birlikleri Tasarısı’na ilişkin hükümler de KHK taslağında yer alıyor. Buna göre, hastaneler, hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite ve verimlilik gibi konularda kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendirmeye tabi tutulacak. Değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına yaptırılacak. Değerlendirmeye göre hastanelere 100 üzerinden puan verilecek ve altı aydan az, bir yıldan fazla olmayan sürelerle değerlendirme yenilenecek. Puanlarına göre hastaneler A, B, C, D ve E olmak üzere beş sınıfa ayrılacak. Ağırlıklı ortalaması C ve üzeri olan hastaneler grubu birliğe dönüştürülecek. Hastanelerin durumunda iyileşme olmaması durumunda yöneticilerin görevlerine son verilecek.

- Birlik teşkilatı genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşacak. Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organı olacak. Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilecek. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak.

- Bakanlık merkez teşkilatı içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı yer almıyor.


Katılım olanaksız

TTB, taslağa göre Yüksek Sağlık Kurulu’nun üyelerinin tamamının bakan tarafından seçileceğine dikkat çekti. TTB ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ve tıp fakültelerinin sınırlı da olsa tıpta uzmanlık eğitimi alanında alınacak kararlara katılımını sağlayan Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun bakan tarafından belirlenecek üyelerinin de üç katına çıkarılacağına işaret eden TTB, tıp fakültelerinin ve meslek örgütlerinin katılımının olanaksız hale getirildiğini vurguladı.

TTB, hekimlik, uzman hekimlik, sağlık mesleği mensuplarının eğitim içeriklerinin ve eğitimlerinin belirlenmesi, mesleki yeterliliklerinin değerlendirilmesi yetkisinin de Sağlık Bakanı’na verildiğini kaydetti. Üniversiteler de Sağlık Bakanı’nın izni olmaksızın hiçbir biçimde uygulama ve araştırma merkezi açamayacak.

TTB taslakta sağlık personelinin iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik hükümler olduğuna da dikkat çekti. İlaçların topluma yönelik reklamı ve reçetesiz satışına yol açacak düzenlemeler bulunduğunu kaydeden TTB, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine yönelik ücretsiz sağlık programları yayımlanmasına ilişkin hükümlerin değiştirildiğini bildirdi.